Davis Cup Juichende fans - Robin Haase

Algemene voorwaarden evenementen

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door de KNLTB als organisator van het evenement (hierna te noemen: Evenement). De algemene voorwaarden van CM.com (zijnde de ticketing partner) zijn onlosmakelijk verbonden met deze algemene voorwaarden. De bezoeker gaat door het aanschaffen of in het bezit zijn van een toegangsbewijs voor het Evenement automatisch akkoord met de volgende algemene voorwaarden van CM.com.

 • Zonder geldig legitimatiebewijs is toegang tot het Evenement niet mogelijk.
 • Bezoekers aan het Evenement zijn te allen tijde verplicht alle aanwijzingen op (waarschuwings)borden en aanwijzingen van KNLTB-medewerkers en/of medewerkers van het Evenement op te volgen.
 • De huisregels van de locatie van het Evenement zijn van toepassing en bezoekers aan het Evenement dienen zich te houden aan deze regels.
 • Wedstrijden worden zoveel mogelijk gespeeld op de op het toegangsbewijs vermelde dag(en) en tijdstip(pen). De KNLTB behoudt zich het recht voor om aanvangstijden van onderdelen in het programma te wijzigen, indien dit naar het oordeel van de KNLTB noodzakelijk is.
 • Bij afgelasting, het staken, het verplaatsen, niet spelen of niet uitspelen van een wedstrijd kan de KNLTB op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Bezoekers hebben geen recht op restitutie van het aankoopbedrag van een toegangsbewijs of andere compensatie.
 • Bezoekers die niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun eigen daden, dienen te worden vergezeld door een begeleider die de verantwoording heeft over deze bezoekers. De KNLTB is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor gedragingen van minderjarigen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de KNLTB.
 • Het is niet toegestaan professionele foto-, film- of andere professionele opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk geacht voorwerp mee te nemen op het terrein van het Evenement. Bezoekers aan het Evenement kunnen hier (bij toegang) op worden gecontroleerd.
 • Het is bezoekers die het Evenement bezoeken verboden op welke wijze dan ook het Evenement te verstoren, schade of persoonlijk letsel te veroorzaken. Bezoekers kunnen  hiervoor persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.
 • De KNLTB behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande waarschuwing bezoekers of organisaties de toegang tot het terrein van het Evenement (op voorhand) te ontzeggen of van het terrein van het Evenement te verwijderen, zonder enig recht op restitutie van het aankoopbedrag voor het toegangsbewijs of andere compensatie.
 • Bezoekers betreden het Evenement op eigen risico. De KNLTB is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de KNLTB.
 • Voor zover de aansprakelijkheid van de KNLTB is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten of hulppersonen van de KNLTB.
 • Bezoekers vrijwaren de KNLTB voor elk financieel nadeel dat de KNLTB lijdt als gevolg van het niet nakomen van deze algemene voorwaarden door bezoeker(s).
 • De KNLTB ontvangt als organisator van het Evenement uw gegevens van CM.com die u heeft ingevuld om een toegangsbewijs te kunnen aanschaffen. Persoonsgegevens die de KNLTB ontvangt worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.
 • De KNLTB verwerkt uw persoonsgegevens voor uw bezoek aan het Evenement, het doen van marktonderzoek en voor marketingdoeleinden. Bij marketingdoeleinden zal de KNLTB de geldende wet- en regelgeving in acht nemen en zal indien noodzakelijk een opt-in gevraagd worden. Indien u een opt-in hebt gegeven, ontvangt u per e-mail commerciële aanbiedingen van partners of sponsoren van de KNLTB.
 • Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of gebruik wil maken van uw recht tot inzage of correctie, dan kunt u contact opnemen met de KNLTB via ledenservice@knltb.nl en tevens verwijzen wij u naar het privacystatement.
 • Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen naar aanleiding van deze voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Verkoopbeleid CM.com

 • CM.com verkoopt of reserveert uitsluitend toegangsbewijzen via internet, telefoon en via balieverkoop in opdracht van (sport-) evenementen organisaties.
 • Dat betekent dat kaartsoorten, prijzen, kortingsregelingen, aantallen kaarten en dergelijke, die beschikbaar zijn voor voorverkoop, reserveren en verkoop niet door CM.com, maar door de organisatoren van de wedstrijden worden vastgesteld.
 • De wedstrijdorganisatie bepaalt ook de mogelijkheden: kopen, reserveren of beide.
 • Bij verkoop via internet (of telefoon) kunnen servicekosten en transactiekosten doorberekend worden aan de klant, maar de wedstrijdorganisatie kan deze kosten ook voor eigen rekening nemen.
 • De transactiekosten worden duidelijk gemaakt in het prijzenoverzicht van de wedstrijdorganisatie en in het betalingsoverzicht dat de klant te zien krijgt alvorens daadwerkelijk tot betaling over te gaan.

Aantal kaarten per klant

 • De wedstrijdorganisatie kan een limiet stellen aan het aantal kaarten dat per keer of in het totaal besteld of geserveerd kan worden. Om misbruik te voorkomen stelt CM.com het maximum bedrag per transactie op € 1.500,-. Het is verboden de kaarten door te verkopen.
 • Wanneer het vermoeden bestaat dat onjuiste gegevens zijn verstrekt, kan CM.com uw aankoop of reservering blokkeren.
 • com is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het verstrekken van onjuiste gegevens.

Betaalmethoden

De volgende betaalmethoden staan online tot uw beschikking:

 • iDEAL (ING, Rabobank, Fortisbank, SNS bank en de ABN-Amro bank). Zie voor meer informatie over deze betaalmethode www.ideal.nl of de website van uw eigen bank.
 • Mastercard
 • Visa
 • Maestro

Bevestiging van uw internetaankoop

 • Direct nadat uw aankoop is voltooid en de betaling is afgerond ontvangt u van CM.com een bevestigingsmail en een e-ticket. Uw e-ticket is het toegangsbewijs tot de wedstrijd.
 • Indien de bevestigingsmail vragen bij u oproept, kunt u tijdens openingstijden van de helpdesk van de wedstrijd informatie krijgen.
 • Voor informatie over openingstijden van de kassabalie en helpdesk kunt u terecht op de website van het Evenement: https://toptennis.tennis.nl/. Tevens vindt u hier ook contactinformatie.

Omruilen en terugbetalen van toegangskaarten

 • Controleer uw aankoop of reservering altijd voordat deze bevestigd wordt op aantal, datum en prijs.
 • com neemt geen aankopen retour, tenzij anders afgesproken met de wedstrijdorganisatie. De voorwaarden van de KNLTB zijn: bij afgelasting, het staken, niet spelen of niet uitspelen van een wedstrijd kan de KNLTB niet aansprakelijk worden gesteld. De kosten van het entreegeld worden niet vergoed.

Helpdesk

 • Op de website van het Evenement is aangegeven op welk nummer de helpdesk bereikbaar is om u te helpen met vragen en onduidelijkheden.

Wettelijke zichttermijn

 • De KNLTB verkoopt via de website van het Evenement alleen toegangskaarten die tijdsgebonden zijn. Hierdoor vallen de verkopen niet onder de wettelijke zichttermijn van 7 werkdagen waarbinnen een aankoop ongedaan kan worden gemaakt.

 

Privacybeleid

CM.com respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan CM.com verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Doel van de gegevensverwerking

 • U moet op de verkooppagina een persoonlijk account aanmaken, afhankelijk van de wedstrijdorganisatie dient u gegevens te verstrekken.
 • Deze gegevens worden gebruikt om u te informeren over het betreffende Evenement (zoals e-mails ter bevestiging van uw aankoop) en om u te informeren over toekomstige evenementen welke door dezelfde wedstrijdorganisator(en) worden georganiseerd, tenzij u heeft aangegeven geen prijs te stellen op informatie over toekomstige evenementen.
 • Deze gegevens worden daarnaast gebruikt voor commerciële aanbiedingen/acties van structurele of incidentele partners van de wedstrijdorganisatie. Uiteraard zal dat alleen het geval zijn indien u heeft aangegeven middels een opt-in dat u commerciële aanbiedingen/acties wenst te ontvangen.
 • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt anders dan aan de wedstrijdorganisatie.

Beveiliging

 • De ticket-verkooppagina is beveiligd door middel van SSL (Secure Socket Layer) waarmee uw persoonlijke gegevens beschermd worden en onleesbaar zijn, terwijl ze over het internet verstuurd worden. CM.com maakt gebruik van betaalmethoden die door de banken zijn goedgekeurd.

Creditcardgegevens

 • CM.com noch de wedstrijdorganisatie slaat uw creditcardgegevens op. Deze gegevens worden uitsluitend versleuteld verzonden aan de creditcardmaatschappijen.