KNLTB Vlag wapperen wind

Bondsbestuur

Het Bondsbestuur neemt alle beleidsbeslissingen. Het Bondsbestuur stelt het beleid vast en toetst de uitvoering van het beleid door de beroepsorganisatie. Het Bondsbestuur informeert de Ledenraad en legt verantwoording af aan de Ledenraad over het gevoerde beleid tijdens de formele vergadering van de Ledenraad.

Het Bondsbestuur bestaat uit een oneven aantal van minimaal vijf natuurlijke personen. Het aantal Bondsbestuursleden wordt met inachtneming van dit minimumaantal door het Bondsbestuur zelf bepaald. De voorzitter wordt door de Ledenraad in functie benoemd. Het Bondsbestuur bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester en overige Bondsbestuursleden. Het Bondsbestuur verdeelt in onderling overleg de functies (met uitzondering van de voorzittersfunctie) en de werkzaamheden. 

Het Bondsbestuur bestaat uit de volgende personen (van links naar rechts)

Roger Davids - Voorzitter
Aandachtsgebied: Personeel & Organisatie, Strategie, Algemene en Internationale vertegenwoordiging (Tennis en Padel), NOC*NSF, Landelijke Overheid, Public Affairs.

Manfred de Kok - Bestuurslid Juridische zaken
Aandachtsgebied: Juridische zaken (privacywetgeving, fusies, samenwerkingsrelaties, sponsoring, vastgoed en overige juridische dossiers) 

Peter Hendriks - Bestuurslid Toptennis (Vice voorzitter) en a.i. penningmeester
Aandachtsgebied: Talentherkenning - en opleiding, Davis Cup, Billie Jean King Cup, Top rolstoeltennis, Internationale toernooien, Leraren-/ coaches- en trainersopleidingen, Commerciële zaken/sponsoring, Topsportevenementen, Doping, Medische Zaken.

Marchien van Doorn - Secretaris/Verenigingszaken 
Aandachtsgebied: Bestuurlijke aangelegen­heden, Ceremoniële,
protocollaire en representatieve zaken. Verenigingszaken,
Gehan­dicaptentennis, Maatschap­pelijke verantwoordelijkheid.

Michael van der Knoop - Bestuurslid Padel
Aandachtsgebied: Padel 

Mariette Verbruggen - Bestuurslid Wedstrijdtennis 
Aandachtsgebied: Competitie, Toernooien, Speelsterktesysteem, Arbitrage, Spelregels en wedstrijdtennisreglementen, Eredivisie (gemengd), NOC*NSF, Marketing & Communicatie

Nevenfuncties

De bestuursfuncties zijn onbezoldigd en worden vervuld op basis van vrijwillige inzet. Een overzicht van de nevenfuncties van de bestuursleden vind je hier.

 

Intervisie bondsbestuur: besturen op hoofdlijnen 

Afgelopen december heeft het landelijke bestuur van de KNLTB tijdens een intervisiebijeenkomst de samenwerking binnen het Bestuur en de samenwerking met Ledenraad en Directie besproken. Het afgelopen jaar is de rolverdeling tussen Bestuur, Directie en Ledenraad gebaseerd geweest op het principe van “besturen op hoofdlijnen”. Dit heeft positief gewerkt op de inhoud van de samenwerking als ook op de sfeer waarbinnen met elkaar wordt gewerkt. Het principe van het “besturen op hoofdlijnen” zal daarom worden gehandhaafd. Als verbeterpunt is onder meer afgesproken dat de jaarcyclus waarbinnen we met elkaar samenwerken verder wordt aangescherpt, zodat de inhoud van de besprekingen in het Bondsbestuur en met de Ledenraad verder geoptimaliseerd kan worden. Hiermee gaan we het "besturen op hoofdlijnen” verder invulling geven.

Rooster van aftreden

Naam Bondsbestuurslid: Datum herbenoeming: Datum einde maximale totale
termijn van 9 jaar:
Roger Davids Najaar 2022 Najaar 2026
Marchien van Doorn Voorjaar 2023 Voorjaar 2027
Peter Hendriks Najaar 2022 Najaar 2026
Michael van der Knoop Voorjaar 2024 Voorjaar 2030
Manfred de Kok  Najaar 2023 Najaar 2029
Mariette Verbruggen Voorjaar 2022 Voorjaar 2028

Gerelateerd aan deze pagina

Missie en strategie

Missie en strategie