KNLTB Vlag

Ledenraad keurt jaarplan en begroting 2021 goed; bestuursleden Bannink en Wilborts onderscheiden

Tijdens de online vergadering van de Ledenraad op zaterdag 12 december zijn het jaarplan en de begroting 2021 goedgekeurd. Tevens vond een aantal benoemingen plaats en zijn aftredend bestuursleden Steven Bannink en Eric Wilborts onderscheiden.

Vanwege de coronamaatregelen vergadert de Ledenraad nog steeds online. Algemeen directeur Erik Poel lichtte het jaarplan toe. Penningmeester Wolfgang Born gaf een korte toelichting op de begroting en beantwoordde vragen vanuit de Ledenraad. De Ledenraad stemde vervolgens in met het jaarplan en de begroting 2021.

Bestuursleden Eric Wilborts en Steven Bannink treden af, zij stellen zich niet herkiesbaar voor een volgende termijn. Voorzitter Roger Davids sprak hen toe, bedankte hen voor hun inzet voor de KNLTB. Als blijk van waardering is aan beide heren de onderscheiding Lid van Verdienste toegekend.

 

Steven Bannink

Steven heeft een lange historie als vrijwilliger binnen de KNLTB, zeven jaar als lid van de Ledenraad en daarna 6 jaar als lid van het Bondsbestuur, verantwoordelijk voor Wedstrijdtennis.

Steven is een voorvechter voor álle tennissers en heeft een belangrijke rol gespeeld bij de introductie van de “kleuren” voor de jonge jeugd. Hierdoor is tennis veel laagdrempeliger geworden en blijven jeugdspelers veel langer gemotiveerd om het spel te leren. Steven was ook betrokken bij andere vernieuwingen in het wedstrijdtennis, zoals de introductie van de 8/9 competitie, het verplaatsen van de jeugdcompetitie naar de zondag en de vele nieuwe competitievormen. Als verbinder heeft Steven een belangrijke rol gespeeld in de transitie naar de nieuwe bestuurlijke structuur, met veel aandacht en zorg voor arbitrage en bondsgedelegeerden.

 

Eric Wilborts

Eric is vier jaar lid geweest van het Bondsbestuur van de KNLTB, met Toptennis als belangrijkste portefeuille. Door structuur aan te brengen in de opleidingen middels de certificering van tennisscholen is in de afgelopen jaren een belangrijke basis gelegd voor toekomstig topsport succes. Ook heeft Eric als bestuurder de ruimte gecreëerd om de Toptennisstructuur binnen de bond verder te professionaliseren. Eén van de hoogtepunten is geweest de totstandkoming van het NTC te Amstelveen, waar Eric een cruciale rol in heeft gespeeld. Eric is in dit dossier tot op de dag van vandaag de steun en toeverlaat van de directie. Eric heeft na het vertrek van Rolf Thung de rol van interim-voorzitter op zich genomen en de KNLTB door roerige tijden geleid, met veel uitdagingen op het gebied van technologie en de bestuurlijke organisatie. Daarnaast was Eric altijd beschikbaar om als ervaren onderhandelaar en financieel deskundige de helpende hand te bieden bij andere dossiers.

 

Nieuw bestuurslid Manfred de Kok

Door het aftreden van deze twee bestuursleden ontstond een vacature in het bestuur. Na de fusie met de NPB in juli trad Bart Keuper toe als bestuurslid Padel. Het bestuur heeft gekozen om met 7 personen verder te gaan en biedt daarom nog plaats voor 1 bestuurslid. Die is gevonden in de persoon van Manfred de Kok.

Manfred treedt aan als bestuurslid Juridische Zaken. Hij tennist al van jongs af aan en is nu met zijn gezin lid bij ULTC Iduna in Utrecht. Manfred startte zijn loopbaan als juridisch adviseur bij Vereniging Eigen Huis en is sinds 10 jaar advocaat bij Klépierre in Utrecht. In de functie van bestuurslid bij de KNLTB kan hij zijn juridische kennis combineren met zijn passie voor sport in het algemeen en tennis en (inmiddels ook) padel in het bijzonder.

De Ledenraad stemde in met de benoeming van Manfred de Kok.


De portefeuilles binnen het bondsbestuur zijn met het vertrek van Bannink en Wilborts en met de komst van de nieuwe bestuursleden herverdeeld. Zie bondsbestuur

 

Het Bondsbestuur stelde tevens de benoeming van de navolgende personen voor:

  • Tuchtraad - Donald Volleberg als lid Tuchtraad. 
    Donald Volleberg is al een aantal jaren actief als vrijwilliger binnen het Fair Play systeem in de rol van secretaris. Donald heeft aangegeven zijn ervaring graag in te willen zetten in de Tuchtraad. De motivatie van Donald is gedeeld met de Tuchtraad en de Tuchtraad heeft aangegeven Donald graag als lid toe te laten treden wanneer er een vacature binnen de Raad ontstaat. De vacature ontstond toen Frits Quadekker aangaf per eind 2020 te willen stoppen na 5 jaar lid van de Tuchtraad te zijn geweest. De Tuchtraad acht Donald meer dan geschikt om deze rol als lid Tuchtraad in te vullen.
  • Commissie Administratieve Overtredingen - Jeroen Heijstek als lid Commissie Administratieve Overtredingen.         
    Jeroen Heijstek is erg betrokken bij de tennissport en heeft al verschillende vrijwillige functies uitgevoerd binnen de KNLTB. Daarnaast is hij voldoende op de hoogte van alle nieuwe wijzigingen en regelgeving en heeft hij een juridische achtergrond, waardoor hij een positieve bijdrage kan leveren aan de CAO. Jeroen Heijstek is in juni bij zijn afscheid van de Raad van Beroep onderscheiden met de Gouden Bondsspeld. Hij legde zijn functie als voorzitter van de Raad van Beroep neer wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn. Jeroen is in 2008 begonnen als lid van de Tuchtraad. Na een paar jaar is hij doorgestroomd naar de Raad van Beroep. Daar heeft hij allereerst de functie van vicevoorzitter bekleed, alvorens hij voorzitter van de Raad van Beroep werd. Dit betekent dat Jeroen zich al ruim 12 jaar lang in zet als tuchtvrijwilliger voor de KNLTB.  Gezien het aantal jaren dat Jeroen heeft gefunctioneerd in combinatie met de uitzonderlijke inzet en de vergelijking met de onderscheiding voor de aanklager was een onderscheiding met de Gouden Bondsspeld op zijn plaats.

 

De Ledenraad stemde in met de benoeming van Donald Volleberg en Jeroen Heijstek.

Conform de Statuten/Algemeen Reglement geldt voor alle functies dat een benoeming voor een periode van drie jaar van toepassing zal zijn tot een maximale zittingstermijn van negen jaar vanaf de startdatum in het betreffende orgaan.