KNLTB Vlag wapperen wind

Afhandeling meldingen - tuchtrecht

Jaarlijks wordt er veel getennist en gepadeld, zowel op recreatief- als op wedstrijdniveau. Op en naast de baan dient iedereen – van pure recreant tot topspeler, leraar, scheidsrechter, toeschouwer en bestuurder/vrijwilliger – zich integer en sportief te gedragen. Is er toch sprake van wangedrag of een overtreding van de gedragscodes of reglementen van de KNLTB, dan kan het zo zijn dat je betrokken raakt bij een tuchtzaak.

De KNLTB kent vier onafhankelijke tuchtorganen:

  • Compliance Officer: is belast met de detectie van misdragingen, is bewaker van de integriteit van de tennis- en padelsport en doet een eerste beoordeling van de melding. Bij een vermoeden van een misdraging is de CO verplicht de melding door te sturen aan de Aanklagers. De huidige CO van de KNLTB is Margot Megens.
  • Aanklager: doet onderzoek naar de melding (of laat onderzoek doen) en is bevoegd de zaak te seponeren, te schikken of aanhangig te maken bij de Tuchtraad. De huidige Aanklagers van de KNLTB zijn Pascal Bovens, Henk de Graaff en Luuk Steenbergen.
  • Tuchtcommissie: is belast met de uitvoering van de tuchtrechtspraak van de KNLTB in eerste aanleg en is bevoegd tot sanctionering binnen de in het Reglement Fair Play vastgestelde kaders. De huidige Tuchtraad bestaat uit Hugo Bakker, Wesley Bruins, Margo Kok, Donald Volleberg en Corinne van der Walle.
  • Commissie van Beroep: wanneer je het niet eens bent met een uitspraak van de Tuchtcommissie, kun je in beroep gaan bij de Raad van Beroep. De Commissie van Beroep is het deel van de Raad van Beroep dat is belast met de uitvoering van de tuchtrechtspraak van de KNLTB in hoogste instantie. De Commissie van Beroep beoordeelt of het beroep gegrond is of niet en of de opgelegde straf gehandhaafd blijft of niet. De huidige Raad van Beroep bestaat uit Sijbrand Krans, Marjolijn van Deventer, Yvon van Houdt, William Seijbel en Erika Wies.

    Tijdens een zitting worden de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep ondersteund door een secretaris. Onze secretarissen zijn Larissa Schut, Ginou van den Berg en Astrid Sie.

    De Aanklagers, de commissieleden en de secretarissen zijn vrijwilligers. Zij hebben allen een achtergrond in de tennis en/of padelsport en zijn in het dagelijks leven werkzaam (geweest) in een juridische omgeving.

Bekijk de informatiebrochure voor een uitleg van het gehele proces als je bij een tuchtzaak betrokken bent.

Jaarverslag Fair Play KNLTB

De KNLTB werkt nu al verschillende jaren volgens de Fair Play-systematiek met als onderdelen: preventie, detectie en correctie. Op preventief gebied ligt de nadruk met name op het voorlichten van alle doelgroepen, zodat zij binnende tennis- en padelsport zich bewust zijn van de gewenste gedragingen op en om de baan en daardoor misdragingen voorkomen kunnen worden. Er zijn in 2020 in totaal 31 meldingen behandeld in het kader van Fair Play. In 2019 waren dit 43 meldingen, in 2017 waren dit 56 meldingen en in 2016 waren dit nog 72 meldingen.

In het kader van de kwalitatieve waarborgen van NOC*NSF maakt de KNLTB elk jaar een overzicht van alle meldingen die zijn binnengekomen. Bekijk hieronder het jaarverslag van 2020.

Reglement Fair Play

Het reglement Fair Play vind je hier.