Tennisbaan groen bomen

Een misdraging, wat nu?

Onsportief gedrag  

We kennen het allemaal: een discussie of de bal in of uit was. Het kan voorkomen dat spelers het tijdens een wedstrijd niet met elkaar eens zijn of dat er onsportief gespeeld wordt. In principe zijn spelers zelf verantwoordelijk voor een sportief en eerlijk verloop van een wedstrijd en moeten zij samen tot een juiste oplossing komen. Komen de spelers er onderling echter niet uit of komt het tijdens een wedstrijd vaker voor dat spelers met elkaar in de clinch liggen, dan is het aan te raden om iemand van de wedstrijdleiding erbij te halen. Speciaal voor de Competitieleider (CL), Toernooileider (TL) en de Toernooicoach is er een overzichtelijke infographic opgesteld hoe om te gaan met wangedrag. 

Onsportief gedrag is nog geen misdraging 

Wees er van bewust dat onsportief gedrag nog geen misdraging is. Onder een misdraging wordt verstaan ‘Een overtreding van een van de gedragscodes of een ernstige overtreding van de geldende reglement en statuten van de KNLTB dan wel de tennis- en/of padelvereniging’. Er bestaan verschillende gradaties van misdragingen: van uitschelden, bedreigen of vernielen tot fysiek geweld, doping, matchfixing en seksuele intimidatie.  

Ernstige misdragingen – meldplicht 

In geval van ernstige misdragingen (zoals fysiek geweld, doping, matchfixing en seksuele intimidatie) is iedereen die bij de tennis- en padelsport op wat voor manier dan ook betrokken is, verplicht dit te melden bij het bestuur van de verenging of (rechtstreeks) bij de KNLTB. De bond neemt de zaak dan over en handelt deze af. Zaken die doping en seksuele intimidatie betreffen worden overgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Er kan er ook rechtstreeks bij het ISR worden gemeld. Meer informatie over de verschillende meldpunten vind je hier.   

Uitzonderingen 

Voor bestuurders en begeleiders (zoals leraren en coaches) geldt in geval van seksuele intimidatie een uitzondering op de meldplicht als zij zelf de seksuele intimidatie hebben ondergaan of een functie als vertrouwenscontactpersoon bij de vereniging hebben. Voor overige personen geldt in geval van seksuele intimidatie enkel een uitzondering op de meldplicht indien zij zelf de seksuele intimidatie hebben ondergaan dan wel het doen van een melding in redelijkheid in de gegeven omstandigheden niet van hen verwacht mag worden.  

Lichte misdragingen – maatregel 

In geval van incidentele (‘lichte’) misdragingen, zoals schelden, bedreigen of vernielen heeft (het bestuur van) de vereniging in principe zelf een verantwoordelijkheid om in te grijpen middels het opleggen van een bestuurlijke maatregel of tuchtrechtelijke maatregel. Meer informatie hierover vind je hier 

Als er ondanks waarschuwingen en/of andere maatregelen sprake blijft van herhaaldelijke overtredingen kun je de kwestie ook melden bij de KNLTB. De Compliance Officer van de KNLTB bekijkt dan of de kwestie ernstig genoeg is om op te pakken of dat een lokale oplossing de voorkeur verdient (bv. advies over te treffen maatregelen). Meer informatie over de meldpunten vind je hier.