Service Gravelbaan

Gemeenteraadsverkiezing: sport belangrijk voor gezonde energieke gemeente

Elke geïnvesteerde euro in sport en bewegen levert minimaal 2,5 euro aan maatschappelijk rendement op. Sport verbroedert niet alleen, het vergroot ook de kwaliteit van leven, laat ziekteverzuim dalen, arbeidsproductiviteit stijgen, levensverwachting groeien en criminaliteitscijfers dalen. Kortom, investeren in sport en bewegen is investeren in een gezonde en energieke gemeente. Dit is de centrale boodschap waarmee het Sportcampagneteam NL de kracht van sport en gemeente wil laten zien in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Om de kracht van sport en bewegen op lokaal niveau te laten zien heeft de sport- en beweegsector de handen ineengeslagen. Het Sportcampagneteam NL is een landelijke samenwerking van NOC*NSF, de sportbonden, Platform Ondernemende Sportaanbieders, Sportkracht12, Vereniging Sport en Gemeenten en met medewerking van het Kenniscentrum Sport en Bewegen en het Mulier Instituut.

De daadwerkelijke campagne van de gemeenteraadsverkiezingen gebeurt op lokaal niveau. Door vrijwilligers, bestuurders en ondernemers (van de vereniging tot de sportschoolhouder en de bootcampinstructeur) in de sport.

Marc van den Tweel, algemeen directeur van NOC*NSF benadrukt het belang van de gemeenteraadsverkiezingen voor de sport- en beweegsector. "De keuzes van het nieuwe gemeentebestuur hebben namelijk invloed op het lokale sport- en beweegbeleid voor de komende vier jaar. En dus op de 24.000 lokale sportverenigingen, 12.000 ondernemende sportaanbieders en op 1,5 miljoen vrijwilligers in de sport. Als sector willen we graag laten zien dat sport en bewegen bijdragen aan de oplossing van uitdagingen die gemeenten hebben. Integraal, door alle domeinen van gemeentelijk beleid heen."

Sport en bewegen voor iedereen

Sport en bewegen helpt om mensen gezond te houden en vitaler te worden. Investeren in sport en bewegen draagt bij aan de gezondheid en welzijn van inwoners van gemeenten. Het sociaal domein dus.

De coronapandemie heeft ons duidelijk gemaakt dat een fitte en weerbare bevolking geen luxe is. Vijftig procent van de Nederlanders heeft overgewicht en 51% voldoet niet aan de beweegrichtlijn van 2,5 uur matig intensief bewegen per week. Om de uitdagingen voor de komende decennia aan te kunnen hebben we de komende jaren een fitte beroepsbevolking nodig. Sport en bewegen zijn onmiskenbaar belangrijk om daar aan te werken. Zorgen dat iedereen kan sporten en bewegen is dan belangrijk.

In de Sportcampagne vertaalt zich dat in een oproep aan gemeenten om te investeren in de professionalisering van de sport- en beweegsector en in een toeleiding vanuit en samenwerking met onderwijs, kinderopvang, welzijn en zorg. Door goede samenwerking tussen gemeenten, onderwijs, kinderopvang, welzijn en de zorgsector verdwijnt de drempel om te gaan sporten en bewegen. Alleen dan wordt sporten en bewegen toegankelijk, plezierig en veilig voor kinderen, jeugd en mensen met een gezondheid- of sociale achterstand.

Duurzame en inclusieve sportaccommodaties

Gemeenten staan de komende jaren voor keuzes op het gebied van woningmarkt, energietransitie en infrastructuur. Naast het sociaal domein levert investeren in sport in bewegen een belangrijke bijdrage aan het ruimtelijk domein. Sport en bewegen meenemen in ruimtelijke inrichting zorgt niet alleen voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar stimuleert ook de gezondheid van de inwoners

Het Sportcampagneteam NL nodigt gemeenten daarom uit om te investeren in duurzame en inclusieve sportaccommodaties en sportaanbieders professioneel te ondersteunen in hun verduurzamingsambities. Investeren in duurzame sportaccommodaties zorgt wat hen betreft zowel voor betere en modernere gebouwen als verduurzaming van de gemeente.

Als de gemeente hier een faciliterende rol in speelt, zowel qua financiering als qua samenwerking met bouwers, beheerders en sportaanbieders kan verduurzaming versnellen. Investeren in een inclusieve openbare ruimte zorgt voor beter toegankelijke speeltuinen of hardlooproutes voor slechtzienden.

Inspirerende evenementen en sterke competities

De juiste profilering van een gemeente is belangrijk, hetzelfde geldt voor een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat en een sterke regionale economie. Investeren in sport en bewegen kan hierbij helpen. Bijvoorbeeld door het faciliteren van sportevenementen, door in te zetten op sterke teamcompetities of de juiste omgeving voor talenten.

In de sportcampagne komt dus duidelijk naar voren dat sportevenementen, sportcompetities en opleidingsprogramma’s van grote waarde kunnen zijn voor het economisch en maatschappelijk profiel van een gemeente. Hiermee sluit de derde pijler de rij van domeinen waarin sport en bewegen een oplossing kan vormen voor de uitdagingen die er spelen op gemeentelijk niveau.

Meer info over de Sportcampagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 vind je op https://nocnsf.nl/sportcampagne.