Padelbaan

Handreiking voor omgang met padel en geluidproblematiek schept duidelijkheid

Vandaag is de Handreiking ‘padel en geluid’ gepubliceerd. Dit document is op initiatief van de KNLTB opgesteld door een taskforce van belanghebbende partijen uit de sport, overheid, bouwers, omwonenden en geluidspecialisten. Hiermee is er duidelijkheid bij alle betrokkenen over wettelijke kaders, normen en richtlijnen voor padel en geluid.  De handreiking is een praktisch handvat dat partijen kan helpen bij een juiste afweging en inpasbaarheid van padelbanen.

Padel ontwikkelt zich razendsnel. Steeds meer mensen genieten van deze populaire sport. Helaas is er ook een keerzijde aan deze ontwikkeling, namelijk de ervaren geluidshinder door omwonenden dichtbij reeds gebouwde padellocaties en de te verwachten geluidshinder voor nog aan te leggen banen.

Inmiddels is hierover al veel gezegd en geschreven en heerst er de nodige onduidelijkheid bij alle betrokkenen over wettelijke kaders, normen en richtlijnen. Dit is ook niet zo gek, aangezien het een relatief nieuwe sport betreft, die een explosieve groei doormaakt. Daarom heeft, op initiatief van de KNLTB, een taskforce van betrokkenen de Handreiking ‘padel en geluid’ opgesteld.

Erik Poel, algemeen directeur KNLTB: “We zijn blij met dit resultaat. Er gingen veel verhalen rond in de markt over de toegestane afstand van padelbanen tot woningen en de toelaatbare geluidshinder. Deze handreiking gaat uit van de wet- en regelgeving die voor bedrijven geldt en die ook voor sportactiviteiten van toepassing is. Het geeft aan hoe alle partijen moeten handelen bij de aanleg van padelbanen om te voldoen aan de geldende normen. Het zijn heldere uitgangspunten, waar alle betrokken partijen achter staan. Hiermee kunnen verenigingen, centra en gemeenten aan de slag en samen zorgen dat padelbanen op verantwoorde wijze gerealiseerd worden en de geluidshinder zoveel mogelijk wordt beperkt.”

Leon van Leeuwen, programmamanager Accommodaties en namens de KNLTB in de taskforce, licht verder toe: “We hebben met elkaar vastgesteld dat padel een geluidsbronvermogen van 91dB heeft, dus zonder maatregelen kom je al gauw op 100 meter voor twee padelbanen op een club gelegen langs een weg, bij woningen, horeca en bedrijven (gemengd gebied). Op hoeveel afstand de padelbaan kan komen, hangt dus onder andere af van de ligging en lokale situatie zoals bomen, (club)gebouwen of andere geluiden van bijvoorbeeld een snelweg. Dit is altijd maatwerk en een akoestisch onderzoek is daarom heel belangrijk.  En welke maatregelen je zonodig neemt om geluidshinder te beperken.”

In de taskforce zijn vertegenwoordigers van belanghebbende partijen bijeen gekomen, met als doel kennis en inzichten te delen en een gezamenlijke handreiking uit te brengen. In een zorgvuldig en constructief bewandeld traject, onder leiding van NOC*NSF, is met alle betrokken partijen deze problematiek uitvoerig besproken en getoetst. In het traject zijn diverse bronnen, zoals de toetsingskaders voor ruimtelijke ordening, relevante wetgeving en diverse geluidonderzoeken, meegenomen. Het resultaat is de Handreiking ‘padel en geluid’, die thans beschikbaar is. Bekijk de handreiking en de bijlage bij de handreiking. Deze handreiking vervangt de door de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) in november 2021 uitgegeven beoordelingsrichtlijn ‘padelbanen en geluid’.

De taskforce bestaat uit:

  • Sportkoepel NOC*NSF
  • Sportbond KNLTB
  • Vereniging van Padelbaanbouwers Nederland
  • Vereniging Sport en Gemeenten
  • Nederlandse Stichting Geluidshinder
  • Sportinnovator
  • Van dB Advies geluid en trillingen

Uitgangspunten

De handreiking is uitsluitend bedoeld voor nieuw aan te leggen padelbanen in de open lucht. Doel van de handreiking is niet alleen een leidraad voor initiatiefnemers, maar zeker ook voor gemeenten en omwonenden. De handreiking sluit aan bij de in Nederland toepasselijke richt- en grenswaarden voor geluid en vervangt dus niet de huidige wet- en regelgeving.

Bronvermogen en invloedgebied padelbaan

In Nederland en in België zijn al vele geluidmetingen aan padelbanen verricht. Om tot juiste inzichten en uitgangspunten voor de handreiking te komen, is een groot aantal meetrapporten geanalyseerd. Voor de handreiking is vanuit deze analyse uitgegaan van de representatieve waarde van 91 dB(A) voor het geluidbronvermogen van één padelbaan.

Op basis van dit geluidbronvermogen en diverse andere parameters die de uitstraling van geluid bepalen, is het invloedgebied van het spelen van padel (dus nog zonder gedetailleerd akoestisch onderzoek) bepaald. Afhankelijk van de ligging, locatie en diverse parameters worden er in de handreiking invloedgebieden benoemd voor de toetsingskaders voor ruimtelijke ordening en het Activiteitenbesluit.

Maatwerk

De daadwerkelijke inpasbaarheid van padelbanen is en blijft altijd maatwerk. Er is geen keiharde grens te noemen binnen of buiten het invloedgebied of een initiatief wel of niet akoestisch inpasbaar is. Ook kan de invloed van andere geluidbronnen binnen de inrichting (bijvoorbeeld andere sportactiviteiten) een rol spelen. Er dient, indien een locatie nabij woningen is gelegen, altijd gedetailleerd onderzoek plaats te vinden om daadwerkelijk te kunnen bepalen of het inpasbaar is. Met de juiste maatregelen (bijvoorbeeld geluidschermen) kunnen padelbanen ook binnen de genoemde invloedsgebieden akoestisch inpasbaar zijn. De taskforce adviseert dan ook om te allen tijde akoestisch onderzoek integraal onderdeel te maken van plannen voor de realisatie van padelbanen. Ook wordt geadviseerd om altijd vroegtijdig in overleg te gaan met betrokkenen (initiatiefnemers, gemeenten en omwonenden).

Vragen?

De handreiking is in beheer van Sportinfrastructuur.nl (onderdeel van NOC*NSF). Voor algemene vragen kan men terecht bij info@sportinfrastructuur.nl

KNLTB aangesloten verenigingen en overige commerciële aanbieders kunnen terecht bij de KNLTB accountmanager uit hun regio of een mail sturen naar verenigingsondersteuning@knltb.nl