Fanmarketing & Data

De KNLTB is continu op zoek naar manieren om meerwaarde voor jouw KNLTB-lidmaatschap te creëren. Daarvoor is het nodig om over relevante data te beschikken en deze gegevens te mogen gebruiken, zodat we jou en andere tennisfans kunnen benaderen met tennis-gerelateerde en andere relevante aanbiedingen.

De KNLTB heeft een zorgvuldige afweging gemaakt tussen het belang van de tennissport en de meerwaarde van het lidmaatschap en jouw persoonlijke belang. Ook is dit onderwerp in de Ledenraadsvergadering in december 2017, waarin het beleid van de KNLTB is goedgekeurd. Door dit beleid kan jij als KNLTB-lid profiteren van aantrekkelijke aanbiedingen én kan de KNLTB extra inkomsten genereren, die weer ten goede komen aan de tennissport in Nederland. Hier profiteer jij uiteindelijk ook van, want hierdoor kunnen we de tennissport voor jou en je vereniging betaalbaar houden op de lange termijn! Dat is iets waar de KNLTB veel waarde aan hecht en wat van belang is voor de toekomst van tennis in Nederland. Uiteraard respecteren wij jouw wensen en kan je gebruik maken van je recht van bezwaar.

Het beleid van de KNLTB is in overleg/samenspraak met de Ledenraad tot stand gekomen en zal ook weer met de Ledenraad geëvalueerd worden. Ook heeft de KNLTB dit beleid juridisch laten toetsen door advocatenkantoor CMS, die ook het Handboek Sport en Privacy, in opdracht van sportkoepel NOC*NSF hebben opgesteld. Wil je meer over de juridische achtergrond van dit beleid weten? Lees dan onze veelgestelde vragen hieronder of raadpleeg het Handboek Sport en Privacy (pagina 11 en 32).

De KNLTB heeft, na evaluatie van dit jaar en gelet op actuele ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, besloten om het beleid aan te scherpen en om in de toekomst enkel nog telefoonnummers met een partner te delen als je daar als lid vooraf expliciet toestemming voor hebt gegeven (de zogenaamde "opt-in").

Hoe gaat de KNLTB met persoonsgegevens over jou om?

De KNLTB stelt jouw NAW gegevens en telefoonnummer (indien je een opt-in hebt gegeven) onder strikte voorwaarden ter beschikking aan onze partners, zodat zij jou kunnen benaderen met relevante, promotionele acties. Jouw e-mailadres en telefoonnummer zullen niet zonder jouw toestemming worden verstrekt aan onze partners. Wij houden altijd toezicht op de acties van onze partners en maken per actie strenge afspraken over hoe zij mogen omgaan met jouw gegevens. De KNLTB moet en wil zich hierbij altijd houden aan de geldende wet- en regelgeving. Per actie worden de gegevens eenmalig verstrekt aan de partner. Per actie leveren we een actueel bestand aan, zodat een afmelding ook echt effect heeft. Het kan zijn dat er in verband met de verwerking enige overlap is, die is dan hooguit eenmalig. De partner mag de gegevens alleen maar gebruiken voor de actie, mag deze niet aan derden verschaffen en dient de gegevens na uitvoering van de actie te verwijderen. De KNLTB heeft het recht om dat te controleren.

Als je niet wenst te worden benaderd via de post met aanbiedingen vanuit KNLTB en/of haar structurele of incidentele partners, dan kun je gebruikmaken van het recht van bezwaar. Je kunt dit doorgeven aan de KNLTB Ledenservice via een online formulier. De KNLTB zal zo spoedig mogelijk je afmelding verwerken. Dit is reeds gecommuniceerd richting leden via de website en via de NL Tennis nieuwsbrief. Wil je meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens? Bekijk dan ons Privacy Statement of de veelgestelde vragen hieronder.

Veelgestelde vragen

Wat is een persoonsgegeven en wanneer verwerk je deze?

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een natuurlijke persoon dat direct over iemand gaat of naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van een persoonsgegeven zijn: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of bondsnummer. Het begrip ‘verwerken’ is erg breed. Praktisch iedere handeling met een persoonsgegeven is een verwerking. Dit kan bijvoorbeeld onder meer zijn het verzamelen, opslaan, bewaren, wissen en aanpassen van persoonsgegevens.

Wanneer mag je persoonsgegevens verwerken?

Persoonsgegevens mogen volgens de wet alleen verwerkt worden als er een duidelijk omschreven en rechtmatig doel is. Die rechtvaardiging bestaat meestal uit de volgende grondslagen:

  • Een gerechtvaardigd belang
  • Toestemming
  • Contractuitvoering
  • Een wettelijke plicht
Wie verwerken gegevens over mij?

Je bent lid van de tennisvereniging én rechtstreeks van de KNLTB. Zowel de tennisvereniging als de KNLTB verwerken persoonsgegevens over jou.

Welke gegevens verwerken de KNLTB en mijn tennisvereniging van mij en waarom?

De KNLTB en je vereniging verwerken persoonsgegevens op basis van diverse grondslagen, zoals bijvoorbeeld contractuitvoering (lidmaatschap) en gerechtvaardigd belang. In deze FAQ gaan we verder alleen in op hoe de KNLTB omgaat met persoonsgegevens. Voor informatie welke gegevens jouw tennisvereniging verwerkt verwijzen wij je graag naar jouw tennisvereniging.

In het privacy statement van de KNLTB staat omschreven welke gegevens over jou door de KNLTB worden verwerkt, het doel van de verwerking, beveiliging en bescherming daarvan, maar ook eventuele verstrekking aan derden en jouw rechten. 

Wat kan de KNLTB met persoonsgegevens doen in commerciële zin richting partners en om welke persoonsgegevens gaat het?

De KNLTB gaat zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens in commerciële zin en houdt zich aan de juridische kaders. De KNLTB kan een samenwerking aangaan met een structurele of incidentele partner van de KNLTB, waarbij de NAW-gegevens van leden voor aanbiedingen of acties onder strikte voorwaarden gedeeld kunnen worden specifiek voor die aanbiedingen of acties. Dat zou kunnen betekenen dat je per post een aanbieding van een van onze partners ontvangt. Let op: e-mailadressen en telefoonnummers worden niet gedeeld. 

Verderop in deze FAQ staat nader beschreven wat de partner mag doen met de NAW-gegevens en hoe je je kan afmelden.

Waarom kunnen NAW-gegevens gedeeld worden met partners?

De KNLTB gaat samenwerkingen aan met partners om jou als lid een voordeel te bieden (bijvoorbeeld een lid kan gebruik maken van een voordelig abonnement op gebied van media (krant/televisie)). Daarnaast bieden deze partnerships mogelijkheden voor de tennissport in Nederland doordat inkomsten gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld initiatieven als Tenniskids Blauw gratis aan te bieden (verenigingen hoeven geen afdracht te betalen aan de KNLTB voor de allerjongsten). Zowel jij als lid als de tennisvereniging kunnen daardoor voordeel hebben bij deze samenwerkingen. De inkomsten uit partnerships vloeien dus direct terug naar de tennissport, zodat we tennis voor leden en verenigingen toegankelijk en betaalbaar houden.

Waarom mag de KNLTB gegevens delen met partners?

De grondslag voor het delen van NAW-gegevens met partners van de KNLTB is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang, dat is ontstaan door een belangenafweging die is gemaakt door de KNLTB. Ook heeft de Ledenraad een beslissing hierover genomen in december 2017. Het delen van NAW-gegevens geldt voor samenwerkingen met structurele en incidentele partners. De gegevens waar het om gaat zijn je naam, adres, postcode, woonplaats. Je e-mailadres en telefoonnummers zullen niet gedeeld worden, tenzij je toestemming hebt gegeven. 

Had ik dan geen toestemming moeten geven voor verstrekking van NAW-gegevens?

Nee, persoonlijke toestemming is niet een vereiste. De KNLTB baseert zich op één van de andere grondslagen uit de AVG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming). De grondslag voor het delen van NAW-gegevens met partners van de KNLTB is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang. De belangen van de leden en de tennissport zijn door de Ledenraad en het Bondsbestuur zorgvuldig afgewogen. Belangrijk is dat jij als lid altijd gebruik kan maken van je recht van bezwaar. Uiteindelijk heeft de Ledenraad in december 2017 een beslissing hierover genomen. Individuele toestemming van een lid is hierdoor geen vereiste meer. Uiteraard informeert de KNLTB de leden uitvoerig direct, en via de verenigingen hierover zodat leden op de hoogte zijn van dit beleid en jij de mogelijkheid hebt je af te melden. Voor het delen van een e-mailadres of een telefoonnummer geldt wel dat je expliciete toestemming moet hebben gegeven. 

Wat doen partners van de KNLTB met NAW-gegevens?

Acties worden alleen maar uitgevoerd onder door de KNLTB opgestelde strikte voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen bepaald in de Privacywet- en regelgeving.

Per actie wordt een selectie van het KNLTB ledenbestand éénmalig verstrekt aan de partner. Per actie leveren we een actueel bestand aan, zodat een afmelding ook echt effect heeft. Het kan zijn dat er in verband met de verwerking enige overlap is, die is dan hooguit eenmalig. De partner mag de NAW-gegevens alleen maar gebruiken voor de actie, mag deze niet aan derden verschaffen en dient de gegevens na uitvoering van de actie te verwijderen. De KNLTB heeft het recht om dat te controleren.

Zijn mijn NAW-gegevens bij voorbaat al gedeeld met partners van de KNLTB?

Nee, er zullen pas (een selectie van) NAW-gegevens gedeeld worden als er sprake is van een concrete actie, dus als wij een samenwerking aangaan met een partner die jou een leuke aanbieding kan doen. Per actie worden de gegevens gedeeld waardoor eerdere afmeldingen verwerkt zijn.

De KNLTB stelt je NAW-gegevens slechts aan partners ter beschikking onder door de KNLTB opgestelde strikte voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen bepaald in de Privacywet- en regelgeving.

Verstrekt de KNLTB mijn e-mailadres of andere gegevens zoals een telefoonnummer aan partners?

Nee, de KNLTB zal jouw e-mailadres niet verstrekken aan partners met als doel dat de partner jou een e-mail kan sturen, tenzij jij daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Ook zal de KNLTB geen telefoonnummer delen met partners, tenzij jij daar zelf toestemming voor hebt gegeven.

Mag de KNLTB mijn telefoonnummer delen met partners?

Nee, dat mag de KNLTB in principe niet, tenzij je zelf toestemming hebt gegeven voor het delen van je telefoonnummer(s) met partners. Je moet dus een opt-in hebben gegeven. Heb je geen toestemming gegeven dan wordt jouw telefoonnummer niet gedeeld met partners en zal je dus niet telefonisch door de partner benaderd worden met aanbiedingen of acties van een partner.

Wanneer is sprake van een commerciële e-mail met aanbiedingen of acties van partners (de KNLTB partnermailing)?

Hiervan is sprake als het gaat om het aanprijzen van producten of diensten die geen directe relatie hebben met de KNLTB. Bijvoorbeeld een korting die geldt voor alle bezoekers van een website. Wanneer sprake is van een korting specifiek voor alleen leden van de KNLTB is sprake van producten of diensten van de KNLTB en is geen sprake van een commerciële e-mail. Zie daarvoor de vraag over de NLTennis nieuwsbrief.  

Mag de KNLTB mij een commerciële e-mail sturen met aanbiedingen of acties van partners (de KNLTB partnermailing)?

Nee, dat mag de KNLTB in principe niet,tenzij je toestemming daarvoor hebt gegeven voor het ontvangen van de partnermailing. Je moet dus een opt-in hebben gegeven aan degene die de e-mail verstuurt. Heb je geen opt-in aan de KNLTB gegeven, dan ontvang je de partnermailing van de KNLTB niet.

Vind je het wel leuk om aanbiedingen of acties van de partners van de KNLTB per e-mail te ontvangen stuur dan een mail naar communicatie@knltb.nl. Onder elke e-mail met acties of aanbiedingen staat een afmeldmogelijkheid (opt-out). Je e-mailadres wordt niet verstrekt aan partners.

Mag de KNLTB mij een e-mail sturen over eigen producten of diensten (de NLTennis nieuwsbrief)?

Ja, een organisatie mag bestaande klanten, of in ons geval leden, informeren over eigen producten of diensten. Als wij als KNLTB mooie aanbiedingen of acties hebben door onze samenwerkingen met partners, dan is ook sprake van een eigen product of dienst en mogen wij dit ook meenemen in de e-mail. Het kan dus zijn dat je de NLTennis nieuwsbrief ontvangt, waarin bv. informatie staat over de start van de competitie, leuke tennistips van onze toppers en Tenniskidsevenementen maar ook een korting als KNLTB lid bij één van onze partners. Onder elke mailing staat een afmeldmogelijkheid.

Wat wordt verstaan onder aanbiedingen of acties van partners?

Dit zijn acties waarbij de KNLTB leden een duidelijk of exclusief voordeel wordt geboden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan korting op bepaalde producten. De inkomsten uit partnerships vloeien direct terug naar de tennissport, zodat we tennis voor leden en verenigingen toegankelijk en betaalbaar houden.

Ik heb bezwaar tegen het gebruik van mijn NAW-gegevens voor aanbiedingen of acties door partners van de KNLTB. Hoe kan ik dit bezwaar indienen?

Als je niet wenst te worden benaderd per post met interessante aanbiedingen van partners van de KNLTB, dan respecteren wij dat uiteraard. Je kan dan gebruik maken van het recht van bezwaar. Je kunt dit doorgeven via het online formulier. De KNLTB zal zo spoedig mogelijk je afmelding verwerken. Wil je meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens? Bekijk dan ons Privacy Statement