VSK en scheidsrechters

De afgelopen jaren heeft de KNLTB samen met NOC*NSF en verschillende sportbonden in Nederland succesvol samengewerkt aan onder andere belangrijke projecten als Masterplan Arbitrage, Sportiviteit & Respect, Meedoen Alle Jeugd door Sport en Seksuele Intimidatie. Hiermee is een sterke basis gelegd voor een veiliger sportklimaat in Nederland. Vanaf 2012 zijn deze bovengenoemde projecten gebundeld in het programma ‘Samen naar een veiliger sportklimaat’ (VSK). 

Het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ (VSK) is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken. Het programma richt zich op sportbestuurders, trainers, coaches en begeleiders, scheidsrechters en officials. Er zijn veel verschillende activiteiten ontwikkeld om zoveel mogelijk betrokkenen in de sport te bereiken. 

De eerder genoemde projecten zijn veelal specifiek per bond opgepakt en uitgewerkt. Het programma VSK beoogt een integrale, sportbrede aanpak waar samengewerkt wordt aan de ontwikkeling van concrete resultaten, (die waar nodig sportspecifiek worden gemaakt). Thema’s van het Masterplan Arbitrage krijgen een plek binnen dit programma. De projecten worden als zodanig afgerond. Nieuwe initiatieven worden voortaan vanuit het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ opgestart. 

Agressie richting scheidsrechters

Tijdens de wedstrijd is de scheidsrechter/official samen met de trainer/coach en sporters verantwoordelijk voor een sportief en eerlijk verloop van de wedstrijd. Maar met enige regelmaat wordt een aantal scheidsrechters en officials tijdens of na de wedstrijd geconfronteerd met kritiek op hun functioneren en dit leidt soms tot agressief gedrag.

Trajecten 

De tennissport is niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld voetbal waarbij het merendeel van de wedstrijden geleid wordt door een scheidsrechter. Binnen de tennissport (ongeveer 1,6 miljoen wedstrijden per jaar) is het goed mogelijk om wedstrijden zonder scheidsrechter te spelen. De reglementen en de tennisregels zijn daarin erg belangrijk en ingericht om zonder stoelscheidsrechter een partij te spelen. Wel worden wedstrijden op district, nationaal en internationaal niveau door gekwalificeerde scheidsrechters geleid. Vanuit het programma participeert de KNLTB in meerdere trajecten, die hieronder beschreven staan. 

Training ‘Mentale weerbaarheid’ 
In de huidige opleiding van de KNLTB voor scheidsrechters wordt vanaf 2012 de training ‘Mentale weerbaarheid’ ingebed vanaf niveau 2 (districtsniveau). De training wordt binnen de bestaande structuur aangeboden. 

Gezamenlijke ontwikkeling opleiding ‘Begeleiding bij excessen’ 
Een traject vanuit het VSK programma zal de ontwikkeling van de opleiding ‘Begeleiding bij excessen’ betreffen. De KNLTB wordt betrokken bij dit proces. 

Participatie campagne ‘Onze Scheids, Mijn Held’ 
In de campagne ‘Onze Scheids, Mijn Held’ spreken sporters en verenigingen uit hoe zij scheidsrechters, officials en arbitrage waarderen. Daarnaast verzamelt en deelt de campagne aansprekende en inspirerende verhalen op het gebied van arbitrageverhalen van verenigingen die andere verenigingen kunnen inspireren. 

E-assesment voor ontwikkelpunten scheidsrechters 
De KNLTB heeft in 2012 e-assesments ingezet om ontwikkelpunten te achterhalen bij 25 hoofdscheidsrechters. Onder deze groep is een persoonlijkheidsanalyse afgenomen waarbij het doel was om zowel persoonlijke als collectieve punten te achterhalen en te verbeteren. 

Participatie meting top 10 ergernissen 
Binnen het VSK programma worden spelregels en de toepassing daarvan onder de loep genomen. Ook de ergernissen die hierbij ontstaan worden per sport bekeken. Ook de KNLTB heeft aangegeven hier naar te willen kijken. Gezamenlijk met andere bonden wordt gekeken hoe hier invulling aan te geven. 

Gezamenlijke ontwikkeling spelregelmodule 
Met meerdere sportbonden wordt gekeken hoe gezamenlijk een spelregelmodule opgezet kan worden om de spelregels (meer) onder de aandacht te brengen per sport. Spelregels zijn essentieel voor tennis en daarom is het belangrijk om tennissers hiervan goed op de hoogte te brengen en te houden. In dit traject wordt gekeken op welke manier dat ingevuld kan worden. 

Meer weten? 
Wilt u meer weten over deze trajecten dan kunt u contact opnemen met arbitrage@knltb.nl