Bondsbestuur

Het Bondsbestuur neemt alle beleidsbeslissingen. Het Bondsbestuur stelt het beleid vast en toetst de uitvoering van het beleid door de beroepsorganisatie. Het Bondsbestuur informeert de Ledenraad en legt verantwoording af aan de Ledenraad over het gevoerde beleid tijdens de formele vergadering van de Ledenraad.

Het Bondsbestuur bestaat uit minimaal zeven functies: voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid Breedtetennis, bestuurslid Wedstrijdtennis, bestuurslid Toptennis en bestuurslid Algemene Zaken. De functie vice-voorzitter kan worden toebedeeld aan één van de bestuursleden (met uitzondering van de voorzitter). 


V.l.n.r. Marchien van Doorn, Eric Wilborts, Steven Bannink, Roger Davids, Peter Hendriks, Wolfgang Born

Momenteel hebben de volgende personen zitting in het Bondsbestuur:

Voorzitter: Roger Davids
Aandachtsgebied: Personeel & Organisatie, Informatisering, Beleidscyclus, Juridische zaken, Alg. en Int. vertegenwoordiging, NOC*NSF, Landelijke Overheid, Public Affairs.

Bestuurslid Toptennis: Eric Wilborts
Aandachtsgebied: Talentherkenning - en ontwikkelingBondsjeugdopleiding,
Jong Oranje, Davis Cup, Fed Cup, Topveteranentennis, Toprolstoeltennis,
Leraren-,trainers-,coachesopleidingen, Internationale toernooien en-kalender,
Doping, Medische Zaken (Top/Jeugdtennis), Organisatiecultuur.
  
Penningmeester: Wolfgang Born
Aandachtsgebied: Financiën Governance/Compliance, Integriteit/Handhaving.

Secretaris: Peter Hendriks
Aandachtsgebied: Bestuurlijke districtsaangelegen­heden, Ceremoniële,
Protocollaire, Representatieve zaken, Beheer Nederlands Tennis Erfgoed.

Bestuurslid Verenigingstennis: Vacature
Aandachtsgebied: Verenigingsadvisering, Ledenwerving- en behoud,
Verenigings­vrijwilligers,  Accommo­datieadvisering,
Relatie­beheer Medische Zaken (Breedtetennis), Gehan­dicaptentennis
(Breedte), Tennisparticipatie/-innovatie, Maatschap­pelijke verantwoordelijkheid

Bestuurslid Algemene Zaken: Marchien van Doorn
Aandachtsgebied: Marketing, Communicatie Commerciële zaken/ sponsoring,
Grote evenementen.

Bestuurslid Wedstrijdtennis: Steven Bannink
Aandachtsgebied: Competitie, Toernooien, Speelsterktesysteem, Arbitrage,
Spelregels en wedstrijdtennisreglementen, Eredivisie (gemengd).