Veelgestelde vragen na maatregelen omtrent coronavirus

Het kabinet neemt verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Ook scholen, horeca en sportclubs moeten dicht t/m 6 april. Dit heeft gevolgen voor verenigingen, competities en toernooien en ander activiteiten en roept uiteraard veel vragen op. We zetten de meest gestelde vragen en antwoorden hieronder op een rijtje.

Veelgestelde vragen: Algemeen

Mogen vrijwilligers en externe partijen op het park komen om baanonderhoud te doen?

Het uitgangspunt is dat ook sportinrichtingen gesloten zijn tot 7 april 2020. Ook indien dit niet specifiek in de ter plaatse geldende noodverordening is opgenomen is dit het uitgangspunt, omdat dit bijdraagt aan het doel van de aanwijzing van de ministers en de noodverordeningen. Dit betekent dat deze in principe ook niet mogen worden betreden voor onderhoud, omdat dit de kans op verspreiding van het coronavirus vergroot. Hierop zijn wel uitzonderingen denkbaar. Het is belangrijk om te allen tijde de maatregelen van het RIVM in acht te nemen.   

Wij adviseren daarom om voor regulier baanonderhoud, keuringen et cetera dit uitsluitend te doen na overleg met jouw gemeente. In de meeste gevallen kan dit de ambtenaar belast met sportzaken zijn. We zien op dit moment dat in veel gemeenten het onderhoud door mag gaan.

Vraag alleen toestemming voor strikt noodzakelijk baanonderhoud en essentiële werkzaamheden om schade aan de banen te voorkomen.   

Welk regulier onderhoud van de banen is noodzakelijk?

Als er de komende weken geen onderhoud wordt gepleegd kan dat kwaliteitsproblemen tot gevolg hebben. Dit is vaak later zichtbaar. Vooral de ‘natuurlijke’ organische vervuiling van banen blijft aandacht vragen. 

Voor kunstgrasbanen met infill geldt: Nu de banen niet bespeeld worden is het van belang de “infill” los te houden zodat onkruiden/algen en mossen niet de kans krijgen zich te vestigen.   

Voor gravel en andere half-verhardingen geldt dat het voorjaarsonderhoud doorgang moet vinden door de onderhoudspartij of vereniging. Daarnaast dient regulier onderhoud veelvuldig plaats te vinden aangezien door het niet bespelen de kans op groei van onkruid, algen, schimmels en mos vergroot wordt.  

In alle gevallen dienen de richtlijnen van het RIVM maatregelen in acht genomen te worden. 

   

Kan de aanleg van nieuwe banen nog doorgaan?

Ook hiervoor het advies om dit te doen na overleg met jouw gemeente. Vooralsnog zien we dat deze werkzaamheden doorgaan. Dit kan natuurlijk wijzigen indien er een totale ‘lock-down’ komt en deze bedrijven ook dicht moeten. Uiteraard geldt ook hier dat de richtlijnen van het RIVM maatregelen in acht genomen dienen te worden.   

Wat te doen met douche- en waterinstallaties, die gevoelig zijn voor legionella?

Op dit moment mogen sportparken niet gebruikt worden. Douches en andere apparaten die water vernevelen worden dus ook niet gebruikt. Om legionellagroei te beperken is het zinvol te letten op:  

  • Voorkom stilstand van water in een systeem.  
  • Stel de boiler of combiketel goed af (tenminste 60 graden).  
  • Gebruik het warme en koude water minimaal wekelijks. Spoel direct bij het “opnieuw” in gebruik nemen van de accommodatie even de kranen en douches door om het water te verversen. Het verstandigste is om dit te doen met water met een hoge temperatuur (advies: 80 graden)  

Wees dus vooral alert zodra de sportparken weer open mogen dat de douche- en waterinstallaties voor gebruik eerst goed worden doorgespoeld!  

Wat te doen met voorraden bij een vereniging?

Verenigingen hebben bestaande voorraden. Nu sportparken niet gebruikt mogen worden is het zinvol extra te letten op de houdbaarheidsdatum van voorraden. U dient daarbij altijd de HACCP principes aan te houden. Mochten voorraden niet retour gestuurd kunnen worden kan gekeken worden of er een andere invulling aan gegeven kan worden. Hierbij zou gedacht kunnen worden aan de voedselbank of wellicht bij de leden zelf onder de aandacht brengen om hun vereniging te steunen.   

Is vrij tennissen helemaal verboden?

Ja, vrij tennissen mag niet meer. Nederland heeft iedereen nodig in de aanpak tegen het coronavirus. Ons advies is om t/m 6 april geen georganiseerde sportactiviteiten te laten plaatsvinden, ook niet in kleine groepen. We realiseren ons dat tennis geen contactsport is, maar trekken één lijn met alle sporten en volgen de maatregelen van de regering t.a.v. sluiting van sportclubs, dus ook tennisparken zijn gesloten en sportieve activiteiten mogen er niet plaatsvinden. Situaties als deze vragen om duidelijkheid, daarom de oproep alle tennis- en padelactiviteiten te stoppen om de kans op verspreiding van het virus te minimaliseren. De gezondheid en veiligheid van iedereen staat voorop, we hopen op jullie begrip in deze tijden.

Mogen tennistrainingen echt niet door gaan met max. 4 personen?

Nee, dat mag niet. Nederland heeft iedereen nodig in de aanpak tegen het coronavirus. Ons advies is om t/m 6 april geen georganiseerde sportactiviteiten te laten plaatsvinden, ook niet in kleine groepen. We realiseren ons dat tennis geen contactsport is, maar trekken één lijn met alle sporten en volgen de maatregelen van de regering t.a.v. sluiting van sportclubs, dus ook tennisparken zijn gesloten en sportieve activiteiten mogen er niet plaatsvinden. Situaties als deze vragen om duidelijkheid, daarom de oproep alle tennis- en padelactiviteiten te stoppen om de kans op verspreiding van het virus te minimaliseren. De gezondheid en veiligheid van iedereen staat voorop, we hopen op jullie begrip in deze tijden.

 

Als een vereniging het hek niet op slot kan doen en mensen wel gaan vrij spelen. Is dat dan eigen risico van de spelers of is een vereniging hier verantwoordelijk voor?

Als de vereniging naar haar leden heeft gecommuniceerd dat het park de hele periode t/m 6 april gesloten is, dan is het vrij spelen op eigen risico van de spelers. Als extra maatregel kunnen de netten naar beneden worden gehaald.

Wat doen we met onze lopende overeenkomsten en verplichtingen, bijvoorbeeld zoals de huur, nu het park dicht is?

Iedereen in de sport wordt door de maatregelen geraakt: de sporters, de clubs, de bonden en ook andere sportaanbieders. Laten we dat vooral samen zien op te lossen, samen met de maatschappelijke partners zoals de gemeenten, de rijksoverheid en NOC*NSF. De overheid heeft inmiddels al een noodpakket aangekondigd om te proberen zo veel mogelijk bedrijven en personen overeind te houden, zie https://nos.nl/l/2327448.

Of verplichtingen nagekomen kunnen/moeten worden, bv. of de huur/pacht doorbetaald moet worden, hangt af van de bewoordingen in de overeenkomst/algemene voorwaarden én het hangt af van hoe rechters corona gaan beoordelen. Gaan rechters corona zien als een onvoorziene omstandigheid waardoor de voorwaarden aangepast mogen worden? Als KNLTB adviseren we dan ook om op dit moment lopende afspraken te respecteren en op een later moment te inventariseren hoe diverse partijen elkaar kunnen helpen. Juist omdat nog veel onzeker is en er ook vanuit de overheid dagelijks nieuwe maatregelen bekend worden. Mochten er acute liquiditeitsproblemen zijn ga dan vooral het gesprek aan met de andere partij of mogelijk uitstel verleend kan worden.

 

Moeten wij als vereniging de salarissen blijven betalen?

Ja. Een dergelijke omstandigheid ligt in de risico sfeer van de werkgever. De werkgever zal dus de salarissen moeten blijven betalen van bijvoorbeeld trainers in loondienst of onderhoudspersoneel en kan een werknemer niet dwingen om verlof op te nemen. Wel kan gekeken worden of er tijdelijk andere werkzaamheden zijn die de werknemer kan verrichten.

De overheid heeft tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) aangekondigd, regeling Werktijdverkorting (wtv). Werkgevers kunnen een tegemoetkoming van de loonkosten ontvangen als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Meer informatie over de NOW lees je hier (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel)

Voor ZZP-ers geldt dit uiteraard niet. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun inkomen en verlies aan inkomen. Wel kunnen ZZP-ers bijstand aanvragen bij hun gemeente. Normaliter gelden hiervoor strenge eisen waarbij een ZZP-er alleen in aanmerking komt als diegene geen/weinig vermogen heeft én als de partner geen/weinig inkomen heeft. De overheid heeft echter bekend gemaakt dat er nu vanaf 1 maart 2020 een overbruggingsregeling geldt voor 3 maanden. Voor deze 3 maanden kan een ZZP-er een aanvulling krijgen tot het sociaal minimum en deze aanvulling hoeft niet terugbetaald te worden. Ook geldt hier niet de vermogens- en inkomenstoets. Deze regeling is tijdelijk. Zie https://nos.nl/l/2327448

Mag de vereniging contributie blijven innen?

Iedereen in de sport wordt door de maatregelen geraakt: de sporters, de clubs, de bonden en ook andere sportaanbieders. Laten we dat vooral samen zien op te lossen, samen met de maatschappelijke partners zoals de gemeenten, de rijksoverheid en NOC*NSF. Momenteel wordt er een eerste impactanalyse gemaakt door NOC*NSF en de sportbonden over de financiële gevolgen van de situatie rondom het coronavirus.

Wij adviseren verenigingen de contributie van hun leden gewoon te innen. Kosten die gedekt worden met de contributie blijven namelijk doorlopen (huur, onderhoud etc.). In sommige gevallen is sprake van lagere kosten, maar er is ook zeker sprake van hogere kosten en minder inkomsten. Als KNLTB adviseren we dan ook om op dit moment lopende afspraken te respecteren en op een later moment te inventariseren hoe diverse partijen elkaar kunnen helpen.

Mag een lid de contributie storneren?

Nee, in principe niet, want iemand is contributie verschuldigd wanneer deze lid is van de vereniging. Contributie kan gestorneerd worden wanneer het lidmaatschap tijdig is opgezegd en per ongeluk toch lidmaatschapsgeld afgeschreven is. Voor de meeste verenigingen geldt dat een opzegging uiterlijk 1 december ontvangen moet zijn. Is er niet opgezegd dan geldt er dus weer een lidmaatschap voor het hele jaar waarvoor contributie is verschuldigd. Wij adviseren om leden die storneren (en mogelijk alle leden) te informeren dat deze situatie vraagt om solidariteit en dat er op allerlei niveaus gekeken wordt hoe de financiële gevolgen rondom het coronavirus opgevangen kunnen worden. Indien een bepaald lid liquiditeitsproblemen heeft kan uiteraard ook een speciale regeling getroffen worden. Doel blijft om met elkaar in gesprek te blijven en storneren te voorkomen. Zie ook onze andere FAQ over contributie innen en contributie terugbetalen.

Moet de vereniging straks (een deel van) de contributie terugbetalen?

In principe is een lid voor het lidmaatschap de volledige contributie verschuldigd, ook al kan er tijdelijk niet vrij getennist worden of lessen gevolgd worden. Een lid betaalt dus niet voor de afname van diensten maar betaalt puur voor het lidmaatschap zelf.

Daarmee zou een vereniging niet verplicht zijn om de contributie (deels) terug te betalen. Maar zo zwart wit is de situatie niet, waarbij nu ook nog niet bekend is hoe rechters straks zullen kijken naar Corona bij dit soort vraagstukken. 

De kosten die gedekt worden met de contributie blijven doorlopen (huur, onderhoud etc.). In sommige gevallen is sprake van lagere kosten, maar er is ook zeker sprake van hogere kosten en minder inkomsten. Als KNLTB adviseren we dan ook om op dit moment lopende afspraken te respecteren en op een later moment te inventariseren hoe diverse partijen elkaar kunnen helpen. Dit kan eventueel betekenen dat er in de ALV (wanneer deze weer bijeen kan komen) besloten wordt om een deel van de contributie terug te geven aan alle leden. De vereniging is mogelijk niet gebaat bij minder contributie-inkomsten en een dergelijk besluit zou dan in het belang zijn van de individuele leden. Ook daarom is het essentieel om niet nu al dergelijke ingrijpende beslissingen te nemen.

Wat voor financiële compensatie komt er vanuit de overheid voor ondernemingen die verplicht de deuren hebben moeten sluiten en daardoor inkomsten missen?

Inmiddels heeft de overheid bekend gemaakt dat het Noodloket één van de maatregelen is om ondernemers financieel te ondersteunen. Deze maatregel is bedoeld voor ondernemingen die direct hard zijn getroffen door alle overheidsmaatregelen rondom het coronavirus. Ook sportclubs komen in aanmerking voor het Noodloket.

De financiële tegemoetkoming bestaat uit een bedrag van € 4.000,-. Echter is momenteel nog niet bekend aan welke criteria voldaan moet worden om gebruik te kunnen maken van het Noodloket. Wij adviseren om de website van de Rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/noodloket) in de gaten te houden.

Wij hebben - conform de wet en onze statuten - een ALV gepland binnen zes maanden na afloop van het afgelopen boekjaar waarin goedkeuring wordt gevraagd voor de financiële stukken (jaarrekening). Deze ALV kan door de huidige overheidsmaatregelen (zeer waarschijnlijk) niet doorgaan. Wat kunnen we als bestuur het beste doen?

Het is vanzelfsprekend dat de verenging conform de wet en statuten wil handelen, maar in sommige (uitzonderlijke) situaties lukt dat niet. In dit soort situaties zal het bestuur toch moeten proberen om zoveel als mogelijk te handelen volgens de statuten.

Welke opties heeft het bestuur?

1. Het laten goedkeuren van de financiële stukken doet de vereniging digitaal, maar daarvoor is wel een eenstemmig besluit nodig. Dit houdt in dat álle leden goedkeuring moeten verlenen voor de financiële stukken en de leden van tevoren inhoudelijk geïnformeerd moeten worden (uitleg ontvangen over de financiële stukken).

2. De vereniging organiseert een digitale ALV. Daarbij zal een deel van de ALV fysiek moeten plaatsvinden (uitsluitend digitaal organiseren is wettelijk namelijk niet mogelijk), bijvoorbeeld doordat alleen het bestuur fysiek vergadert en de leden bellen in. Let wel: het digitaal organiseren van een ALV kan slechts wanneer er in de statuten de mogelijkheid staat opgenomen om digitaal te vergaderen en te stemmen.  

3. Het bestuur neemt een (schriftelijk) bestuursbesluit, inhoudende dat er de komende tijd geen ALV’s georganiseerd kunnen worden vanwege overheidsmaatregelen omtrent de bestrijding van het coronavirus. Belangrijk is dan wel, in het kader van zorgvuldig handelen, dat leden op de hoogte worden gesteld van dit bestuursbesluit (waardoor de geplande ALV dus wordt verplaatst) en dat aan hen de vraag wordt gesteld of zij bezwaar hebben tegen dit besluit. Om het praktisch te houden, is het verstandig om aan te geven dat leden alleen hoeven te reageren op het bestuursbesluit wanneer zij wél bezwaar hebben tegen het besluit. Geef leden een redelijke termijn voor het kenbaar maken van eventuele bezwaren tegen dit besluit, bijv. een termijn van een week.

Om als vereniging zo sterk mogelijk te staan raden wij aan om - indien er op een afwijkende manier een ALV wordt georganiseerd -  alles zo goed mogelijk vast te leggen (bijvoorbeeld door bij optie 1 zo duidelijk mogelijk uit te leggen aan de leden dat iedereen moet instemmen).

Gelet op de bovengenoemde opties adviseren wij om slechts voor het hoogstnoodzakelijke een ALV te organiseren, bijv. dus goedkeuring van de financiële stukken, zodat het bestuur zo veel als mogelijk in lijn met de statuten en de wet blijft handelen. Dit betekent overigens ook dat besluiten tot grote uitgaves, bv. de aanschaf van nieuwe LED-verlichting/nieuwe aanleg van tennis- of padelbanen, tot nader orde worden uitgesteld en dergelijke besluiten pas genomen kunnen worden als het weer mogelijk is om een ‘normale’ ALV te organiseren.

Als een vereniging het hek niet op slot kan doen en mensen wel gaan vrij spelen terwijl dit niet is toegestaan. Is dat dan de verantwoordelijkheid van de spelers of is een vereniging hier verantwoordelijk voor?

Als de vereniging naar haar leden heeft gecommuniceerd dat het park de hele periode t/m 6 april gesloten is conform de door de overheid opgestelde maatregelen en er zoveel als mogelijk aan doet om te zorgen dat het park gesloten is, dan is toch gaan spelen de verantwoordelijkheid van de spelers. Als extra maatregel kunnen de netten naar beneden worden gehaald.
Voor personen die een maatregel overtreden, geldt dat er een boete opgelegd kan worden van maximaal EUR 400,-.

Veelgestelde vragen: Fed Cup

Ik heb tickets gekocht voor de Fed Cup in Den Bosch. Kan ik het geld terugkrijgen?

Ja, dat kan. Je ontvangt een bericht van ons, waarin je kan aangeven dat jij je geld terug wilt. Je kan de tickets ook bewaren voor een latere datum. 

Ik bewaar mijn tickets voor de Fed Cup voor een latere datum. Wat als ik dan op die datum niet kan? Krijg ik dan alsnog mijn geld terug?

Ja, dat kan. Zodra de datum bekend is informeren we je hierover. Je ontvangt dan een bericht van ons, waarna je kan aangeven dat jij je geld terug wilt.

Wanneer wordt de Fed Cup wedstrijd Nederland tegen China nu gepland?

Dat is nog niet bekend. Zodra het mogelijk is gaat de ITF (internationale tennisbond) de wedstrijden opnieuw inplannen. Wanneer dat is, hangt af van de verdere ontwikkelingen en de impact omtrent het coronavirus. We informeren je daar dan direct over de nieuwe datum. Ook dan heb je nog de mogelijkheid om je geld voor het ticket terug te vorderen.

Ik zou een ‘inspiratiesessie voor toernooileiders’ bezoeken tijdens de Fed Cup in Den Bosch. Vervalt die ook?

De inspiratiesessie in Den Bosch vervalt. We zullen zodra de situatie het toelaat een nieuwe datum en locatie vaststellen.