Vlag 125 jaar

Formele Ledenraadsvergadering 15 juni 2024

Afgelopen zaterdag vond de Formele Ledenraadsvergadering van de KNLTB plaats bij Van der Valk in Zaltbommel. De Ledenraad toetst het gevoerde beleid van de KNLTB, stelt de begroting, de jaarrekening en het jaarplan vast en geeft input voor het strategisch beleidsplan.

De Ledenraad van de KNLTB, bestaande uit 29 vertegenwoordigers gekozen door de verenigingen, komt minimaal vier keer per jaar samen, waarvan twee keer formeel en twee keer informeel. Tijdens deze bijeenkomst is de Jaarrekening 2023 goedgekeurd en vastgesteld. Tevens is er décharge verleend aan het Bondsbestuur voor het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Daarnaast zijn belangrijke documenten zoals het Strategisch Manifest en het Algemeen Reglement vastgesteld.

Michael van der Knoop is herkozen als Bondsbestuurslid en er is een nieuwe Aanklager benoemd.

Er werd ook een presentatie gegeven over 'Ruimte voor Tennis en Padel', een focusprogramma gericht op het versterken van de sportinfrastructuur. Het programma legt de nadruk op de 3 B's: Bereikbaarheid, Beschikbaarheid en Bezetting voor tennis en padel. Het wordt steeds belangrijker dat zowel in- als outdoor locaties van tennis en padel toegankelijk en bereikbaar blijven voor iedereen. Het blijft een uitdaging om deze voorzieningen op de juiste plaatsen beschikbaar te stellen, nu en in de toekomst. Hier wordt hard aan gewerkt, ook om bij lokale overheden bewustwording te creëren.

Verder werd er teruggekeken op het succesvolle 125-jarig jubileumfeest en werd er gesproken over het Historisch Tenniserfgoed.

Na de vergadering was er de gelegenheid om Libéma Open te bezoeken. Verenigingen hebben de mogelijkheid om als toehoorder (digitaal) aanwezig te zijn bij de Ledenraadsvergaderingen. De volgende Formele Ledenraadsvergadering staat gepland op 7 december 2024.