Tennisbaan gravel net

Reactie op NRC-artikel over grensoverschrijdend gedrag in tennis

In NRC van zaterdag 8 juli staat een artikel over grensoverschrijdend gedrag in de tennissport, met daarin een reactie van de KNLTB. Onderstaand nog een aanvullend statement.

Het is onze vaste overtuiging dat iedereen die tennist dit moet kunnen doen in een veilige omgeving. Daarom doen we er alles aan om grensoverschrijdend gedrag in onze sport te voorkomen. Het is schrijnend om te zien dat zich nog steeds gevallen voordoen van misbruik van de kwetsbaarheid van jonge tennissers zoals ook wordt geschetst. We spannen ons daarom actief in om spelers, trainers en bestuursleden zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen, want alleen samen zijn we in staat om de tennissport veilig te maken voor iedereen. Elk geval van grensoverschrijdend gedrag is er één te veel. Ons gevoel van medeleven gaat dan ook uit naar de mensen die slachtoffer zijn geworden van grensoverschrijdend gedrag, ook in de situaties die worden genoemd in NRC.

We keuren elke vorm van grensoverschrijdend gedrag af en zijn daarom alert op ieder signaal. Er zijn meer dan 1 miljoen tennissers in Nederland. Door het treffen van (preventieve) maatregelen, samen met alle andere betrokkenen, doen we er alles aan om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dat kunnen we echter niet volledig uitsluiten, er bestaat ruimte voor grensoverschrijdend gedrag en door de bestaande kwetsbaarheden zijn er soms helaas excessen. Die kwetsbaarheid is niet specifiek voor tennis. Net als in andere sporten, zeker in het geval van één op één begeleiding, en in andere sectoren bestaat deze intrinsieke kwetsbaarheid. Daar waar sprake is van een hiërarchische verhouding kan dit optreden, waaronder bij begeleider en (minderjarige) sporter. Individuele sporten als tennis (en ook padel) zijn daarin wellicht wat meer kwetsbaar.

In 2015 zijn we gestart met een uitgebreid programma van voorlichting, detectie en handhaving (Fair Play) om tot een integrale aanpak van het onderwerp integriteit te komen. Daarin werken we samen met alle betrokken partijen, van vrijwilligers tot ministeries in Den Haag, aan een veilig sportklimaat. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om alles te doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Meer hierover vind je op www.knltb.nl/fairplay en in het jaarverslag Fair Play.

Wat doet de KNLTB

Verenigingen die zijn aangesloten bij de KNLTB zijn verplicht te werken met een leraar met een geldige licentie om de kwaliteit te waarborgen, waarbij doorontwikkeling plaatsvindt via de opleiding en verplichte bijscholing. Houding en gedrag zijn structureel onderdeel van de opleiding. Zie ook: https://www.centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/positie-van-de-leraar/opleiding-en-ontwikkeling/

De KNLTB doet veel aan voorlichting om bewustwording te creëren en het belang hiervan kenbaar te maken. Het resultaat is dat meer leraren een geldige licentie hebben en verenigingen zich bewust zijn van het werken met leraren met geldige licentie. Door het licentiesysteem wordt steeds beter inzichtelijk waar een leraar werkzaam is en hebben we meer grip op het werkveld. Leraren zijn expliciet gebonden aan de 'gedragscodes voor de Begeleider' van de KNLTB en daarmee gebonden aan het tuchtrecht.

De KNLTB zelf werkt met een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor technische staf en KNLTB gecertificeerde locaties. We adviseren verenigingen en tennisscholen nadrukkelijk hetzelfde te doen voor leraren en vrijwilligers. Zie ook: https://www.knltb.nl/alles-over-de-knltb/regels-en-gedrag/hoe-draag-jij-bij-aan-fair-play/

Uit de voorbeelden in het artikel in NRC wordt eens te meer duidelijk hoe belangrijk het is voor spelers, verenigingen en tennisscholen om informatie in te winnen over een leraar/begeleider, door een VOG aan te vragen en referenties op te vragen. We adviseren ook om een vertrouwens-contactpersoon aan te stellen. Zie ook: https://www.centrecourt.nl/nieuws/2023/03/fair-play-op-de-vereniging-basiseisen-infographic-en-vcp/

Ondersteuning verenigingen

In het kader van preventie geven we voorlichting aan o.a. verenigingen en spelers. Het continu creëren van bewustwording van grensoverschrijdend gedrag is belangrijk, wat is ongewenst gedrag en wat je kan doen als je er mee te maken krijgt of signalen hebt. De KNLTB ondersteunt verenigingen bij de uitvoering van een sociaal veiligheidsbeleid en helpt de meldingsbereidheid bij misstanden te vergroten. Daarnaast zijn alle tennissers en padellers, begeleiders en vrijwilligers in het tennis gebonden aan gedragscodes, waarin onder meer staat dat ze zich onthouden van grensoverschrijdend gedrag en dat ze een melding doen als ze iets waarnemen of vermoeden.

Blijf niet stil, praat erover

Ben jezelf slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag of ontvang je signalen van grensoverschrijdend gedrag? Blijf dan niet stil, maar praat erover. Voor hulp kan je je wenden tot de vertrouwenspersoon van je vereniging, Vertrouwenspersonen van de KNLTB en Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) of Slachtofferhulp. Meldingen gerelateerd aan seksuele intimidatie en doping doe je bij het Instituut voor de Sportrechtspraak. Overige zaken meld je bij het bestuur van de vereniging of bij de KNLTB.