Bal oprapen

Governance - Goed Sportbestuur

Herziening Code Goed Sportbestuur

Goed sportbestuur vormt de basis voor de integriteit in onze sportsector. Sinds 2005 bestaat de Code Goed Sportbestuur, waar de KNLTB zich aan houdt. Deze code biedt een kompas voor een sterk, integer, bewust en maatschappelijk verantwoord bestuur. De code is door de toenemende maatschappelijke waarde en professionaliteit van de sport recentelijk herzien. De nieuwe code is ontwikkeld door vertegenwoordigers van sportbonden, sportclubs en sportbedrijven. Tijdens de Algemene Vergadering (AV) van NOC*NSF van mei 2021 is de code aangenomen. Eind september vond de officiële lancering plaats.

Inhoud nieuwe code

In plaats van de dertien aanbevelingen uit 2005 staan in de herziene code vier principes van goed sportbestuur centraal:

  • Verantwoordelijkheid
  • Democratie
  • Maatschappij
  • Transparantie

Aan de hand van deze principes dient het Bondsbestuur invulling te geven aan sterk en bewust besturen met een heldere koers. De code is verankerd in de “Minimale Kwaliteitseisen” van NOC.

Dankzij het pas-toe-en-leg-uit-principe dienen bestuurders (meer) verantwoording af te leggen over de naleving van de code. Het pas-toe-en-leg-uit-principe  waarborgt de eerder genoemde vier principes in de praktijk. Bij ‘transparantie’ dient een bestuurder bijvoorbeeld te kunnen verantwoorden hoe hij/zij tot een keuze over een bepaald besluit is gekomen.

De nieuwe code biedt de mogelijkheid (een zogenaamde “toolkit”) voor nieuwe bestuurders tot het bekijken van video’s, het volgen van E-learning’s en het doen van een zelfscan.

Bestuursmodel

Gekozen is voor het beleidsvormende en voorwaardenscheppende bestuursmodel. Daarbij is in de KNLTB-Statuten voorgeschreven, dat de KNLTB een Directiestatuut heeft, waarin de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen Bondsbestuur en beroepsorganisatie (Algemeen Directeur) is vastgelegd. In de KNLTB-Statuten wordt genoemd dat besluitvorming is voorbehouden aan Ledenraad en Bondsbestuur. Alle overige organen, zoals de Directie en de beroepsorganisatie, hebben een uitvoerende/beleidsvoorbereidende rol.

Zowel in de functiebeschrijvingen van het vrijwillig kader als in de Statuten en het Algemeen Reglement is vastgelegd welke functies onverenigbaar met elkaar zijn. Er wordt op toegezien dat bij bekleding van functies nooit sprake is van (de schijn van) belangenverstrengeling. Daarnaast worden voor alle bestuursorganen roosters van aftreden opgesteld. Herbenoeming vindt steeds plaats voor een periode van twee jaar, met een maximum benoemingstermijn van tien aaneengesloten jaren.

Klachtenregeling

De KNLTB streeft naar klantvriendelijkheid en een goede dienstverlening. Daarom vindt de KNLTB het belangrijk dat zijn leden (verenigingen, individuele leden of bondsleden) met een klacht over het handelen of nalaten van een KNLTB-medewerker of KNLTB-vrijwilliger, bij de KNLTB terecht kunnen. Er is daarom een klachtenregeling. Aan de hand hiervan kan een klacht zorgvuldig worden afgehandeld, waardoor de dienstverlening van de KNLTB verder kan worden verbeterd. In 2022 is er één klacht ingediend, die ongegrond is verklaard.