Bal oprapen

Governance - Goed Sportbestuur

Good Governance, oftewel Goed Sportbestuur, is een actueel onderwerp in de huidige maatschappij.

Bij Good Governance wordt gerefereerd aan “De 13 aanbevelingen voor goed sportbestuur (2005), zoals deze door de Algemene Ledenvergadering van NOC*NSF, volgens de Commissie Goed Sportbestuur onder leiding van voorzitter Jan Loorbach, zijn vastgesteld.

Enkele belangrijke topics hierin zijn:

  • goede kwaliteit van organisatie en beleid;
  • integriteit in het functioneren van de KNLTB Ledenraad, het Bondsbestuur, de Directie alsmede het management;
  • financieel beleid dat helder en transparant is;
  • een goed besturingsmodel;
  • alsmede adequate regelgeving.

Tweejaarlijks controleert het Bondsbestuur of de KNLTB adequaat voldoet aan de dertien aanbevelingen voor Goed Sportbestuur, welke gekoppeld zijn aan de “Minimale Kwaliteitseisen” waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te ko­men voor subsidie van NOC*NSF.

In termen van “De 13 aanbevelingen voor Goed Sportbestuur” heeft het Bonds­bestuur gekozen voor het beleidsvormende en voorwaardenscheppende bestuursmodel. Kort gezegd: ‘het bestuur moet kunnen besturen’ daarbij is op grond van artikel 18 van de Statuten voorgeschreven, dat de KNLTB een Directiestatuut heeft, waarin de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen Bondsbestuur en beroepsorganisatie (Algemeen Directeur) is vastgelegd.

Besluitvorming is voorbehouden aan Ledenraad en Bondsbestuur. Alle overige organen hebben een adviserende of uitvoerende rol. Zowel in de functiebeschrijvingen van het vrijwillig kader als in de Statuten en het Algemeen Reglement is vastgelegd welke functies onverenigbaar met elkaar zijn. Er wordt op toegezien dat bij bekleding van functies er nooit sprake is van (de schijn van) belangenverstrengeling. Voor alle bestuursorganen zijn roosters van aftreden opgesteld, waarbij (her)benoeming steeds plaatsvindt voor een periode van twee jaar, met een maximum benoemingstermijn van tien aaneengesloten jaren.

Klachtenregeling

In het kader van klantvriendelijkheid en het bieden van een goede dienstverlening vindt de KNLTB het belangrijk dat zijn leden (verenigingen, individuele leden of bondsleden) met een klacht over het handelen of nalaten van een KNLTB-medewerker of KNLTB-vrijwilliger, bij de KNLTB terecht kan. Er is daarom een klachtenregeling in het leven geroepen. Aan de hand hiervan kan een klacht zorgvuldig worden afgehandeld, waardoor de dienstverlening van de KNLTB verder kan worden verbeterd.