KNLTB Vlag wapperen wind

Bondsbestuur

Het Bondsbestuur neemt alle beleidsbeslissingen. Het Bondsbestuur stelt het beleid vast en toetst de uitvoering van het beleid door de beroepsorganisatie. Het Bondsbestuur informeert de Ledenraad en legt verantwoording af aan de Ledenraad over het gevoerde beleid tijdens de formele vergadering van de Ledenraad.

Het Bondsbestuur bestaat uit een oneven aantal van minimaal vijf natuurlijke personen. Het aantal Bondsbestuursleden wordt met inachtneming van dit minimumaantal door het Bondsbestuur zelf bepaald. De voorzitter wordt door de Ledenraad in functie benoemd. Het Bondsbestuur bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester en overige Bondsbestuursleden. Het Bondsbestuur verdeelt in onderling overleg de functies (met uitzondering van de voorzittersfunctie) en de werkzaamheden. 

Het Bondsbestuur bestaat uit de volgende personen (van links naar rechts):

Arnoud van Os - Penningmeester
Aandachtsgebied: Financiën

Roger Davids - Voorzitter
Aandachtsgebied: Personeel & Organisatie, Strategie, Algemene en Internationale vertegenwoordiging (Tennis en Padel), NOC*NSF, Landelijke Overheid, Public Affairs.

Mariette Verbruggen - Bestuurslid Wedstrijdtennis 
Aandachtsgebied: Competitie, Toernooien, Speelsterktesysteem, Arbitrage, Spelregels en wedstrijdtennisreglementen, Eredivisie (gemengd), NOC*NSF, Marketing & Communicatie

Manfred de Kok - Bestuurslid Juridische zaken
Aandachtsgebied: Juridische zaken (privacywetgeving, fusies, samenwerkingsrelaties, sponsoring, vastgoed en overige juridische dossiers) 

Marchien van Doorn - Secretaris/Verenigingszaken
Aandachtsgebied: Bestuurlijke aangelegen­heden, Ceremoniële,
protocollaire en representatieve zaken. Verenigingszaken, Gehan­dicaptentennis, Maatschap­pelijke verantwoordelijkheid.

Peter Hendriks - Bestuurslid Toptennis (Vice voorzitter)
Aandachtsgebied: Talentherkenning - en opleiding, Davis Cup, Billie Jean King Cup, Top rolstoeltennis, Internationale toernooien, Leraren-/ coaches- en trainersopleidingen, Commerciële zaken/sponsoring, Topsportevenementen, Doping, Medische Zaken.

Michael van der Knoop - Bestuurslid Padel
Aandachtsgebied: Padel 

Nevenfuncties

De bestuursfuncties zijn onbezoldigd en worden vervuld op basis van vrijwillige inzet. Een overzicht van de nevenfuncties van de bestuursleden vind je hier.

Intervisie bondsbestuur 2023

Afgelopen jaar heeft het landelijke bestuur van de KNLTB in het kader van besturen op hoofdlijnen geëxperimenteerd met een lagere vergaderfrequentie. Na evaluatie blijken de ervaringen hiermee wisselend. Onder andere naar aanleiding hiervan is meerdere malen onder leiding van een externe partij de samenwerking met Ledenraad en Directie besproken en geëvalueerd. Ook het functioneren van de ledenraad als orgaan is onderdeel van de gesprekken met de externe partij geweest. Het principe van het “besturen op hoofdlijnen” zal worden gehandhaafd. Tevens zal gekeken worden of er meer “rolvastheid” betracht kan worden en zal worden gekeken of het huidige governance model nog toereikend is om de gewenste verbeteringen te realiseren.

Rooster van aftreden

Naam Bondsbestuurslid: Datum herbenoeming: Datum einde maximale totale
termijn van 9 jaar:
Roger Davids Najaar 2022 Najaar 2026
Marchien van Doorn Voorjaar 2023 Voorjaar 2027
Peter Hendriks Najaar 2022 Najaar 2026
Michael van der Knoop Voorjaar 2024 Voorjaar 2030
Manfred de Kok  Najaar 2023 Najaar 2029
Mariette Verbruggen Voorjaar 2022 Voorjaar 2028
Arnoud van Os Najaar 2023 Najaar 2032

Gerelateerd aan deze pagina

Missie en strategie

Missie en strategie