Tennisbaan schaduw

Verenigingsbrede gedragscode

Een gedragscode geeft richting aan gewenst gedrag op de vereniging. Het is belangrijk om gedragscodes te formuleren zodat leden en vrijwilligers weten voor welke normen en waarden de vereniging staat, maar óók om twijfel weg te nemen wanneer iemand ongewenst gedrag bespreekbaar wil maken. De vereniging vraagt trainer-coaches, begeleiders, bestuurders en medewerkers om de gedragscode te ondertekenen en na te leven. Ook communiceert de vereniging de gedragscode, in ieder geval jaarlijks, richting alle leden.

Het opstellen van gedragscodes is één van de vier basiseisen waar je als vereniging aan zou moeten voldoen in het kader van een positieve sportcultuur en het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag. 

Heb je ondersteuning nodig bij het opstellen van gedragscodes voor jouw vereniging? Bekijk hier de Gedragscodes van de KNLTB en pas deze naar wens aan. Bij voorkeur laat je bij het vaststellen van de gedragscode de specifieke doelgroep meedenken over de regels, zodat deze breed binnen de vereniging worden gedragen.

Goedkeuring ALV

Laat de gedragscodes goedkeuren door de leden in de algemene ledenvergadering (ALV) en zorg dat ze eenvoudig op de website te vinden zijn. Op die manier raakt iedereen binnen de vereniging (leden, vrijwilligers, leraren, ouders etc.) bekend met de gedragsregels. Verder raden wij aan om vrijwilligers de op hen van toepassing zijnde gedragscode te laten ondertekenen. Dat kan door op de gedragscode een handtekening te plaatsen, gebruik te maken van een ‘verklaring omgangsregels’, of de gedragscode als bijlage op te nemen in de vrijwilligersovereenkomst.

Protocollen

Wanneer er binnen de vereniging wordt gewerkt met minderjarigen, jongvolwassenen of andere kwetsbaren groepen is het verstandig om een protocol op te stellen. In dit protocol kunnen afspraken worden vastgelegd over de omgang met kwetsbare groepen door bijvoorbeeld leraren en vrijwilligers. Een van die afspraken kan zijn dat een kwetsbaar persoon nooit alleen met een volwassene mag worden gelaten. We noemen dit het ‘vier-ogen-principe’.

Reglementen

Om adequaat op te kunnen treden tegen grensoverschrijdend gedrag raadt de KNLTB verenigingen aan om een onafhankelijke Tuchtcommissie en Commissie van Beroep in te stellen. De samenstelling en bevoegdheden van deze commissies, evenals de mogelijke straffen en het proces kunnen worden vastgelegd in een tuchtreglement. Ter ondersteuning bij het opstellen van een tuchtreglement heeft de KNLTB een Model Tuchtreglement beschikbaar gesteld. Het staat elke vereniging vrij om hiervan gebruik te maken en dit naar eigen wens aan te passen.