Tennisballen Dunlop Racket En Bidon

Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag heeft veel impact op de betrokkene(n), op de vereniging én op het sportplezier. De KNLTB ondersteunt verenigingen daarom in de preventie van grensoverschrijdend gedrag. Op deze pagina vind je meer informatie over wat grensoverschrijdend gedrag inhoudt en wat je kunt doen om dit te voorkomen. 

Wat is grensoverschrijdend gedrag? 

Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die: 

  • Door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren; 
  • Als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten; 
  • Plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport en waarin de spelregels of reglementen niet voorzien.  

Van grensoverschrijdend gedrag is in het bijzonder sprake wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie wordt gecreëerd. De ervaring van de sporter is daarbij leidend. Dat wil zeggen: zodra een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren, dan moet je deze uiting serieus nemen en actie ondernemen.  

Preventie 

De KNLTB wil grensoverschrijdend gedrag voorkomen door bewustwording te creëren. Zo heeft de KNLTB een Reglement Fair Play vastgesteld en doelgroep-specifieke gedragscodes opgesteld. Ook stelt de KNLTB informatie beschikbaar voor het vormgeven van een (preventief) integriteitsbeleid op de vereniging. Meer informatie hierover vind je hier.  

Heb je al een preventiebeleid, maar ben je vooral benieuwd naar de sterke en zwakke punten wat betreft het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag binnen jouw vereniging? Gebruik dan de ‘Checklist GOG’. Door de stellingen voor te leggen aan verschillende personen binnen de vereniging (zoals spelers, ouders en begeleiders) kun je nagaan hoe de situatie door iedereen wordt ingeschat. Je ziet dan ook waar de verschillen zitten. Zo kom je er achter wat je kunt doen op het gebied van preventie.  

Kennis delen 

De KNLTB raadt iedereen aan om kennis over integriteit met anderen te delen. Informeer leden en andere betrokkenen over de aanpak van integriteitskwesties binnen de vereniging, stel hen via verschillende kanalen (website, nieuwsbrief, sociale media en de algemene ledenvergadering) op de hoogte van de beschikbare meldpunten en bevorder een open cultuur, waarin ongewenst gedrag bespreekbaar is.  

Blijf niet stil, maar praat erover 

Ben je slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag of ontvang je signalen van grensoverschrijdend gedrag? Blijf dan niet stil, maar praat erover! Informeer in ieder geval het bestuur van de vereniging. Elke vereniging heeft namelijk een eigen verantwoordelijkheid om op te treden als er onsportief gedrag of gedrag in strijd met de gedragscodes plaatsvindt. De verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij de vereniging zelf die direct maatregelen kan treffen. Let op! In geval van ernstig grensoverschrijdend gedrag heeft het bestuur een meldplicht richting de KNLTB of het ISR en wordt de zaak van het bestuur overgenomen. 

Wil je liever (eerst) in vertrouwen met iemand spreken, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging of een vertrouwenspersoon van de KNLTB. Weet je niet wat je moet doen? Neem dan contact op met de Compliance Officer van de KNLTB. Alleen door erover te praten, werk je mee aan een oplossing.