Zonnepanelen Tennisbaan 48870649962 O

Bestuurlijke- en tuchtrechtelijke maatregelen

Blijft iemand zich onsportief gedragen of op een manier die niet past binnen de normen van de vereniging, dan kun je als bestuur maatregelen treffen. Deze maatregelen zijn onder te verdelen in bestuurlijke maatregelen en tuchtrechtelijke maatregelen. Voor beide soorten maatregelen geldt: pas altijd eerst hoor- en wederhoor toe voordat je een maatregel oplegt. Ga dus het gesprek aan en motiveer duidelijk waarom je voor een bepaalde maatregel kiest. Maak een verslag van het gesprek, stuur dit ter ondertekening naar het betreffende lid en bevestig de opgelegde maatregel per mail en/of (aangetekende) post.

Bestuurlijke maatregelen

Bestuurlijke maatregelen zijn gericht op het herstellen van de rust en veiligheid binnen een vereniging. Het bestuur is op grond van haar algemene bestuursbevoegdheid (vastgelegd in de wet) bevoegd om een of meer bestuurlijke maatregelen op te leggen, tenzij deze bevoegdheid aan een ander orgaan of andere personen is opgedragen. Voorbeelden van bestuurlijke maatregelen zijn:

  • Waarschuwing: aan het betreffende lid wordt medegedeeld dat het vertoonde gedrag niet getolereerd wordt en een zwaardere maatregel wordt opgelegd wanneer het gedrag niet verbetert.
  • Beperking van bevoegdheden: aan het betreffende lid wordt bijvoorbeeld een verbod opgelegd om tijdelijk (vrijwilligers-)werkzaamheden te verrichten.
  • Een tijdelijk verbod: aan het betreffende lid wordt bijvoorbeeld een parkverbod, kantineverbod of een verbod op deelname aan bepaalde evenementen of wedstrijden opgelegd.
  • Opzegging lidmaatschap namens de vereniging: het lidmaatschap kan namens de vereniging worden opgezegd wanneer het betreffende lid niet meer voldoet aan de vereisten die door de statuten aan het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer het lid zijn verplichtingen richting de vereniging niet nakomt, wanneer hij het lidmaatschap van de KNLTB verliest, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Indien de inbreuk die het lid op de orde in de vereniging maakt zeer ernstig is, kan één enkele gedraging reeds een beëindiging van het lidmaatschap met onmiddellijke ingang rechtvaardigen, terwijl in andere situaties de emmer zich eerst zal moeten vullen voordat de beslissende druppel tot een onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap kan leiden. In de brief waarbij het lidmaatschap van het betrokken lid wordt opgezegd, moet in dat laatste geval niet alleen die druppel worden vermeld, maar ook uitvoerig worden aangegeven én aangetoond welke feiten en omstandigheden in totaal de redenen voor opzegging zijn geweest.

Tuchtrechtelijke maatregelen

Tuchtrechtelijke maatregelen dienen ter bestraffing van een overtreding en hebben dus een punitief (leed toebrengend) karakter. Een voorbeeld van een tuchtrechtelijke maatregel is een royement (ontzetting uit het lidmaatschap). Tenzij de statuten anders bepalen, geschiedt ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur (met als beroepsorgaan de algemene vergadering). Voor wat betreft de overige tuchtrechtelijke maatregelen moet de bevoegdheid tot het opleggen van de maatregel blijken uit de statuten. De statuten kunnen in plaats van het bestuur ook een ander orgaan aanwijzen dat bevoegd is om tuchtmaatregelen op te leggen. Voorbeelden van tuchtrechtelijke maatregelen zijn:

  • Een tuchtrechtelijke boete: aan het betreffende lid wordt een boete opgelegd, omdat hij bijvoorbeeld iets vernield heeft op de vereniging.
  • Een schorsing: aan het betreffende lid wordt een schorsing opgelegd, omdat hij bijvoorbeeld een ander lid fysiek letsel heeft toegebracht. In de periode dat een speler geschorst is, mag hij of zij niet deelnemen aan wedstrijden, trainingen of activiteiten van de vereniging en de KNLTB.
  • Royement (ontzetting uit het lidmaatschap): de wet noemt twee gronden voor ontzetting uit het lidmaatschap, namelijk wanneer het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting om een andere reden is niet mogelijk. Het moet gaan om een ernstige overtreding of het bij herhaling en voortduring overtreden van statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, al dan niet in combinatie met het zich niet willen gedragen naar de ongeschreven normen in de vereniging. Een royement is een straf en heeft een onterend karakter en kan alleen worden uitgesproken bij wangedrag. Zorg altijd dat je een dossier opbouwt met belastende zaken. Dit is noodzakelijk om uiteindelijk een opzegging van het lidmaatschap of royement goed te kunnen onderbouwen.