Scheidsrechter

Als official

De KNLTB staat voor Fair Play! Jij ook? Op en naast de baan of in de padelkooi dient iedereen – van amateurspeler, vrijwilliger en ouder tot leraar, scheidsrechter en topspeler – zich eerlijk en sportief te gedragen. Dit draagt bij aan een veilige en plezierige sportbeoefening. In de strijd tegen ongewenst gedrag heeft de KNLTB gedragscodes en een Reglement Fair Play opgesteld. Met deze aanpak wil de KNLTB bewustwording over Fair Play creëren, voorkomen dat misdragingen plaatsvinden en ervoor zorgen dat een overtreding van de gedragscodes daadwerkelijk wordt aangepakt. Fair Play doen we samen! 

Gedragscode voor de official 

De Algemene gedragscode van de KNLTB is van toepassing op iedereen die op welke wijze dan ook betrokken is bij de tennis- en padelsport. De Algemene Gedragscode is dus ook van toepassing op officials. Daarnaast geldt voor officials specifiek de Gedragscode voor de official. 

Wat wordt er op basis van de Gedragscode voor de official van officials verwacht? 

  • Beschikt over een goede kennis van de regels en houdt deze up to date; 
  • Is een voorbeeld voor anderen; 
  • Onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht; 
  • Gedraagt zich te allen tijde op een professionele, waardige en respectvolle wijze ten opzichte van collega-officials, overige medewerkers van een evenement, spelers, pers en toeschouwers;  
  • Behandelt iedereen gelijk en met respect; 
  • Is onpartijdig en onafhankelijk; 
  • Is zich bewust van de risico’s van matchfixing en onthoudt zich van het sluiten van weddenschappen met betrekking tot een tennis- en of padelevenement. 

De overige gedragsregels vind je in de Gedragscode voor de officials. 

Naast dat officials de regels zelf moeten naleven, is het belangrijk dat je de regels zelf goed toepast. Je moet weten wat je van een speler wel en niet kan verwachten. Daarom is het belangrijk kennis te hebben van de Gedragscode voor de topspeler 

Strafpuntensysteem en Fair Play 

Het strafpuntensysteem (SPS) biedt de mogelijkheid om wangedrag te bestraffen. Onder wangedrag valt onder andere vloeken, spugen naar een tegenstander, onsportief gedrag en alle overige gedragingen die in strijd zijn met de gedragscodes van de KNLTB. In het Toernooireglement lees je meer over het toekennen van suspensiepunten. 

Als een speler vier of meer suspensiepunten heeft ontvangen, wordt de zaak automatisch via onze afdeling wedstrijd- of toptennis overgedragen aan de Aanklager van de KNLTB. De Aanklager is bevoegd zelf onderzoek te doen (door bijvoorbeeld gesprekken te voeren met betrokken en/of getuigen of schriftelijke verklaringen op te vragen), maar hij kan ook beslissen onderzoek te laten verrichten door de Onderzoekscommissie van de KNLTB. Zodra het onderzoek is afgerond, neemt de Aanklager een beslissing. De Aanklager heeft de bevoegdheid om de zaak te seponeren (evt. onder voorwaarden), te schikken of een zaak aanhangig te maken bij de Tuchtraad.  

Sepot, schikking en tuchtzaak 

Een sepot houdt in dat er verder niets gebeurt met de zaak, bijvoorbeeld omdat er te weinig bewijs is of omdat de zaak niet ernstig genoeg is. Een schikking houdt in dat degene die de suspensiepunten heeft ontvangen akkoord gaat met een sanctie die de Aanklager en de betrokkene met elkaar overeenkomen. Die straf of sanctie kan een boete inhouden, maar je kunt ook denken aan het volgen van een training. Het aanhangig maken van een tuchtzaak houdt in dat de zaak door de Aanklager wordt voorgelegd aan een Tuchtcommissie. De betrokkene wordt gehoord (hij/zij mag z’n verhaal komen doen) en er worden indien nodig getuigen opgeroepen. Tegen de uitspraak van de Tuchtcommissie kan beroep worden ingesteld bij de Commissie van Beroep. Wanneer de Commissie van Beroep uitspraak heeft gedaan dan houdt de zaak op. Het hoogste orgaan van de KNLTB heeft dan uitspraak gedaan. Zodra de melding is afgehandeld wordt de speler daarvan op de hoogte gesteld. Ook wordt de melder geïnformeerd (vaak de toernooileider of hoofdscheidsrechter). De afdoening wordt geregistreerd in het systeem van de KNLTB, zodat er op kan worden toegezien hoeveel meldingen er over een bepaalde speler binnenkomen. Lees hier meer over het tuchtsysteem van de KNLTB. 

Let op! Voor een zorgvuldige afdoening is het van groot belang dat het SPS-formulier zo volledig en correct mogelijk wordt ingevuld en het SPS juist wordt toegepast. Dit stelt de Fair Play vrijwilligers in staat om zorgvuldige beslissingen te nemen. 

Meldplicht 

Wanneer je op de baan of in de kooi geconfronteerd wordt met een ernstige misdraging, zoals fysiek geweld, doping, matchfixing of seksuele intimidatie, dan ben je op grond van het Toernooireglement bevoegd om over te gaan tot een directe diskwalificatie. De Aanklager van de KNLTB maakt de zaak dan direct aanhangig bij de Tuchtraad.  

Word je buiten de baan of de kooi geconfronteerd met een ernstige misdraging of met een situatie waarin het SPS niet voorziet, dan ben je verplicht dit te melden bij de KNLTB. Betreft de melding seksuele intimidatie of doping dan moet je dit ook melden bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). De afdoening van dergelijke meldingen is namelijk uitbesteed aan het ISR. Gaat het om matchfixing dan moet je dit ook melden bij de International Tennis Integrity Agency (ITIA). Een dergelijke melding wordt namelijk afgehandeld door de ITIA. Meer informatie over de meldpunten vind je hier. 

Let op! In geval van seksuele intimidatie ben je als official niet verplicht te melden als je zelf de seksuele intimidatie hebt ondergaan.  

Weet je niet wat te doen? Neem dan contact op met de Compliance Officer van de KNLTB. Wanneer je liever (eerst) in vertrouwen met iemand spreekt, dan kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon van de KNLTB. Bij de vertrouwenspersoon kan niet worden gemeld; hij/zij is er om een luisterend oor te bieden.